کلیدواژه‌ها = مدیریت اسلامی
مفهوم‌سازی پیامدهای کیفیت مطلوب خدمات در مساجد

دوره 23، شماره 4، دی 1394، صفحه 12-44

رسول عباسی؛ غلامرضا طالقانی؛ حسن عابدی جعفری؛ ابوالحسن فقیهی


شناسایی مؤلفه های سازمانهای فضیلت و جهادی (مورد پژوهش: کمیته انقلاب اسلامی و جهاد سازندگی)

دوره 23، شماره 4، دی 1394، صفحه 45-72

حسن دانایی فرد؛ مصباح الهدی باقری کنی؛ سعید حجازی فر


طراحی الگوی تصمیم گیری با رویکرد اسلامی

دوره 23، شماره 4، دی 1394، صفحه 73-100

روح الله رازینی؛ مهدی عزیزی


فرا روش پژوهش‌های مدیریت اسلامی در ایران (مورد مطالعه: مقاله های علمی ـ پژوهشی 1380 تا 1394)

دوره 23، شماره 4، دی 1394، صفحه 101-132

امیر صادقی؛ اصغر مشبکی اصفهانی؛ اسدالله کرد نائیج؛ سید حمید خداداد حسینی


مبانی فقهی اولویّت استخدامی ایثارگران

دوره 23، شماره 4، دی 1394، صفحه 175-198

کریم عبداللهی نژاد؛ حسین ناصری مقدم؛ قاسم عبیداوی


ارائه الگوی حکمرانی خدا مدار

دوره 23، شماره 2، تیر 1394، صفحه 9-41

غلامرضا بردبار؛ شیما ضرابی زاده؛ طاهر صالحی


تدوین الگوی کیفیت خدمات در مدیریت مسجد

دوره 22، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 57-78

رسول عباسی؛ حسن عابدی جعفری؛ غلامرضا طالقانی؛ ابوالحسن فقیهی


مطالعه تطبیقی مهارت شنود مؤثر از منظر قرآن و حدیث و دانش مدیریت

دوره 20، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 131-146

رضا شکرانی؛ سید محسن علامه؛ سمیه انجمنی


بررسی ابعاد مفهوم اعتماد در اندیشه شهید مطهری و کاربرد آن در مدیریت سازمانها

دوره 19، شماره 2، آذر 1390، صفحه 131-148

مجتبی اسکندری؛ سید ابوالفضل موسوی


طراحی و تدوین الگوی شناخت موانع تحقق مدیریت اسلامی در سازمانها

دوره 19، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 103-137

حمید رضا معصومی مهر؛ حسن عابدی جعفری؛ لطف الله فروزنده دهکردی