نرخ پذیرش مقالات

تعداد مقالات ارسال شده 2,312
تعداد مقالات رد شده 1,859
تعداد مقالات پذیرفته شده 300
درصد پذیرش 13

 اطلاعات نشریه


سال آغاز انتشار:1381
اعتبار نشریه: 
علمی - پژوهشی
حوزه  تخصصی: مطالعات اسلامی در مدیریت
نوع مقالات قابل انتشار: پژوهشی،ترویجی و مروری
وضعیت انتشار: چاپی و الکترونیکی
تناوب انتشار: فصلنامه
زبان نشریه: فارسی (چکیده انگلیسی)
نوع  داوری: داوری بدون نام و حداقل 2 داور
زمان داوری: یک تا شش ماه
روش مأخذنویسی: APA ویرایش هفتم (2020)
ایمیل نشریه:imj@ihu.ac.ir
وضعیت دسترسی به متن کامل مقالات: دسترسی باز و دریافت رایگان
هزینه ارسال و چاپ مقالات: رایگان

Creative Commons License

نکات:
- از نویسندگان محترم خواهشمند است جهت تسریع در فرایند بررسی و داوری، فرمت نشریه را کاملاً رعایت نمایند.
- این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.
ارسال گزارش سامانه همانندجو با شناسه 4Z47U و رایانامه kpmahmohamadi@ihu.ac.ir نیز در زمان ارسال مقاله ضروری می‌باشد. (لینک راهنمای سامانه همانندجو)
- همچنین لطفاً هنگام ارسال مقاله (فرم تعهد) و (فرم تعارض منافع نویسندگان) توسط تمامی نویسندگان امضاء شده و در سامانه بارگذاری شود.

- فرم مشخصات نویسندگان

سایت مجموعه مقالات همایش بین المللی گام دوم انقلاب با موضوع مکتب شهید سلیمانی

 
شماره جاری: دوره 29، شماره 1، بهار 1400 

2. شناسایی ابعاد نیازهای اجتماعی در صحیفه سجادیه DOR: 20.1001.1.22516980.1400.29.1.2.4

صفحه 37-61

حمیدرضا ابراهیمی؛ حجت وحدتی؛ رضا سپهوند؛ محمودرضا اسماعیلی


5. تبیین مضمونهای تعالی اخلاق سازمانی در پرتو نهج‌البلاغه DOR: 20.1001.1.22516980.1400.29.1.5.7

صفحه 121-148

مسعود حقیقت شهرستانی؛ علی اصغر پورعزت؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ ناصر حمیدی


6. طراحی الگوی رهبری فرماندهان دوران دفاع مقدس با استفاده از رویکرد ترکیبی DOR: 20.1001.1.22516980.1400.29.1.6.8

صفحه 149-176

ابراهیم بهمنی؛ هادی تیموری؛ محمد حسین مشرف جوادی؛ علی ربانی خوراسگانی


ابر واژگان