اهداف و چشم انداز

برنامه بلند مدت:

در سال 1404 فصلنامه مدیریت اسلامی برترین نشریۀ علمی کشور در حوزۀ مطالعات مدیریت اسلامی و اولین محل رجوع متخصصان، پژوهشگران و مدیران علاقه مند و فعال در عرصه مدیریت اسلامی خواهد بود. همچنین در هر متن علمی مدیریت اسلامی تولید شده حداقل دو منبع مربوط به نشریه مدیریت اسلامی خواهد بود.