فرا روش پژوهش‌های مدیریت اسلامی در ایران (مورد مطالعه: مقاله های علمی ـ پژوهشی 1380 تا 1394)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی بین الملل دانشگاه تربیت مدرس، عضو هیات علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران

2 استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

3 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

این پژوهش با هدف نقد روش‌شناسی پژوهشهای مدیریت اسلامی با رویکرد فراروش انجام شده است. سؤال اصلی پژوهش این است که آیا پژوهشهای مدیریت اسلامی از نظر روش‌شناسی مسیر صحیحی را به­منظور توسعه مدیریت اسلامی طی کرده است. با توجه به جستجوی پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر از بین پژوهشهای مدیریت اسلامی، که در بازه زمانی سال1380 تا ابتدای1394 انجام شده، فقط مقاله‌هایی که در مجله‌های علمی ـ پژوهشی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری چاپ شده ‌است، انتخاب شد. با این معیار در مجموع 64 مقاله استخراج و مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش مقاله، فراروش است که از زیرمجموعه‌های فرا مطالعه است. از جمله نتایج تحقیق می‌توان به کمبود فعالیتهای پژوهشی در حوزه مدیریت اسلامی و عدم تطبیق روش‌شناسی تحقیق از نظر مواردی همچون منابع مورد استفاده، روایی و پایایی، روش‌تحقیق، جامعه و نمونه پژوهشها، به­منظور توسعه مدیریت اسلامی اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


 1. قرآن کریم.
 2. افجه، سید علی‌اکبر؛ نقی‌پورفر، ولی الله؛ جعفرپور، محمود (1393). ارائه مدلی برای انجام پژوهش‌های بنیادی در حوزه مطالعات مدیریت اسلامی (مورد مطالعه: عدالت توزیعی در سازمان). مطالعات راهبردی بسیج. س 17. ش62.
 3. امام خامنه‌ای، سید علی (1392). بیانات در دیدار اعضای شورای انقلاب فرهنگی در 19/09/1392. برگرفته شده از سایت: http://www.khamenei.ir.
 4. امیری، علی نقی؛ عابدی جعفری، حسن (1393). مدیریت اسلامی: رویکردها. چ دوم. تهران: سمت.
 5. اعظمی، امیر (1392الف). جستاری در تعریف‌ها و برداشتهای صاحبنظران از مفهوم مدیریت اسلامی. اسلام و مدیریت. د 2. ش4: 155 تا 171.
 6. اعظمی،‌ امیر (1392ب). پژوهش‌های مدیریت اسلامی (تطابق‌ها، آسیب‌ها و راهکارها). قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 7. اعظمی، امیر (1389). شناسایی عوامل تعیین کننده در آسیب‌شناسی پژوهش‌های انجام شده پیرامون حوزه مدیریت اسلامی وارائه راهکارهای لازم جهت رفع آسیب‌ها با استفاده از رویکرد AHP-QFD با تأکید بر منابع انسانی، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
 8. باقری، مصباح الهدی؛ کاظمی نجف آبادی، محمد رضا (1392). تبیین الگوی رهبری قوم بنی اسرائیل به دست حضرت موسی (ع): پژوهشی قرانی. اندیشه مدیریت راهبردی. س 7. ش14: 157-188.
 9. بهارستان، جلیل (1381). مطالعه تطبیقی ارزشیابی در مدیریت اسلامی و مدیریت متداول. علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز. د18. ش36.
 10. ترک‌زاده، جعفر (1388). روش پژوهش فرایند چرخه‌ای تحلیل، روشی برای گردآوری، تحلیل و استنتاج از داده‌های کیفی پربعد در مسیر توسعه دانش مدیریت اسلامی. روش شناسی علوم انسانی. س 15. ش61: 123-142.
 11. تقوی دامغانی، سید رضا (1393). نگرشی بر مدیریت اسلامی. چ دوازدهم. تهران: چاپ و نشر بین الملل.
 12. چاوشی، کاظم (1388). بررسی رویکردهای نظری به مدیریت اسلامی. پژوهشهای میان رشته‌ای قرانی. س 1. ش 2: 43-53.
 13. حسینی قصر، صغری؛ زین آبادی، حسن رضا؛ علیزاده، مرتضی (1393). تحلیلی برروش‌شناسی و یافته‌های پژوهش‌های انجام شده در زمینه کارآفرینی و ویژگی‌های کارآفرینان. پژوهش‌های مدیریت در ایران. د 18. ش4.
 14. خاکی، غلامرضا (1389). روش تحقیق مدیریت. چ پنجم. تهران: انتشارات بازتاب.
 15. خنیفر، حسین (1384). تحلیل محتوای ادبیات مدیریت اسلامی با تأکید بر آثار منتخب. فرهنگ مدیریت. س 3. ش 10: 151-201.
 16. خواستار، حمزه؛ غفاری، رحمان؛ پورعزت، علی اصغر؛ حیدری، الهام (1390). پژوهشی درباره پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد مدیریت دولتی از حیث موضوع و روش: مورد مطالعه دانشگاه تهران. علوم مدیریت ایران. س 6. ش21.
 17. دانایی فرد، حسن؛ لطیفی، میثم؛ نقی‌پورفر، اصغر؛ مشبکی، اصغر (1389). بازپردازی مفهوم انضباط کارکنان رویکردی قرانی. مدرس علوم انسانی. د 14. ش 3.
 18. دانایی فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدی؛ آذر، عادل (1390). روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: انتشارات صفار.
 19. دانایی فرد، حسن؛ مظفری، زینب (1387). ارتقاء روایی و پایایی در پژوهش‌های کیفی مدیریت: تأملی بر استراتژی ممیزی پژوهشی. پژوهش‌های مدیریت. س1. ش1: 131-162.
 20. ساجدی‌نیا، محمد حسین (1382). اصول و مبانی مدیریت اسلامی. تهران: شهر آشوب.
 21. سرلک، محمد علی؛ سید جوادین، سید رضا؛ نجاتبخش اصفهانی، علی؛ ویسه، سید مهدی (1391). شناسایی ابعاد سازمان معنویت گرا در آموزش عالی ایران (با رویکرد اسلامی). فرهنگ در دانشگاه اسلامی. س2. ش 3.
 22. عابدی، احمد؛ شواخی، علیرضا (1389). مقایسه روش‌شناسی پژوهش کمی و کیفی در علوم رفتاری. راهبرد. س19. ش54.
 23. عابدی جعفری، حسن؛ ازگلی، محمد (1388). مروری بر سیر تحقیقات مدیریت اسلامی در ایران. علوم انسانی دانشگاه امام حسین(ع). س17. ش76: 29-52.
 24. عابدی جعفری، حسن؛ خواستار، حمزه؛ اعظمی، امیر (1389). پرسشهای بزرگ در زمینه مطالعات سازمان و مدیریت اسلامی. علوم انسانی دانشگاه امام حسین(ع). س17. ش 79: 135 تا 158.
 25. عزیزی، شهریار؛ فرهیخته، فاطمه (1392). تحلیل محتوای تناظر و فرا روش پایان‌نامه‌های بازاریابی در دانشگاه‌های منتخب تهران. مدیریت بازرگانی. س 5. ش3: 105 ـ 124.
 26. علی احمدی، علیرضا؛ علی احمدی، حسین (1380). متدولوژی تدوین نظامات مدیریتی و تئوری‌پردازی در مدیریت اسلامی. اولین همایش مدیریت اسلامی. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی.
 27. فنایی‌اشکوری، محمد (1391). مواجهه دیندارانه با علوم جدید. روش‌شناسی علوم انسانی. س 18. ش 72.
 28. کرسول، جان؛ ویکی پالنو، کالرک (1387). روش‌های تحقیق تلفیقی. ترجمة عباس زارعی و محسن نیازی. تهران: ثامن الحجج.
 29. کریمی مونقی، حسین (1383). تحقیق کیفی به موازات تحقیق کمی. مدیریت سلامت. ج 7. ش18: 60-67.
 30. گنجعلی، اسدالله؛ پارسازاده، احمد (1390). مدل لاکاتوش ـ کوهن، به مثابه مدلی روش‌شناختی جهت نظریه‌پردازی در مدیریت اسلامی. اندیشه مدیریت راهبردی. د5. ش 10: 199-220.
 31. لطیفی، میثم (1390). روش‌شناسی راهبردهای تدبر در قرآن کریم: استقرایی از پژوهش‌های میان ‌رشته‌ای مدیریت اسلامی در دهه اخیر. اندیشه مدیریت راهبردی. س 5. ش 10. 55 ـ 25.
 32. مهدوی راد، محمد علی؛ صادقی، حسن (1393). تحلیل تعامل علم و عمل در مدیریت اسلامی از دیدگاه قران و حدیث. مدیریت اسلامی. س22. ش1: 235-261.
 33. محمد نژاد شورکایی، مجتبی؛ جشنی آرانی، مجتبی؛ یزدانی، حمیدرضا (1390). فراروش تحقیقات انجام شده در زمینه عوامل مؤثر بر رضایت مشتری تحلیل اسنادی پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه‌های دولتی تهران. چشم‌انداز مدیریت بازرگانی. س6. ش 39: 141-164.
 34. محمودی، جعفر (1379). چیستی مدیریت اسلامی در بوته نقد. دانش مدیریت. س13. ش 3: 51 ـ 23.
 35. مقیمی، سید محمد (1394). اصول و مبانی مدیریت اسلامی. تهران: انتشارات راه‌دان.
 36. نجات بخش اصفهانی، علی؛ باقری، اکبر (1388). بررسی تطبیقی روش‌شناسی تحقیق در مدیریت اسلامی در مقایسه با روش‌شناسی‌های تحقیق در علوم مدیریت رایج. پژوهش‌های اسلامی. س 3. ش 5: 219-242.
 37. نجاری، رضا (1384). مبانی مدیریت اسلامی. چ چهارم. تهران: دانشگاه پیام نور.
 38. نصر اصفهانی، علی؛ حاجیان، طالب؛ کریمی، مهدی؛ رضوانی سید مرتضی (1391). بررسی تحمل و مدارا در رهبری سازمان با تکیه بردیدگاه نهج البلاغه. مدیریت اسلامی. س 20. ش2: 113-130.
 39. نیومن، ویلیام لاورنس (1389). شیوه‌های پژوهش اجتماعی: رویکردهای کیفی و کمی. ج اول. چ دوم. ترجمه حسن دانایی‌فرد و حسین کاظمی. تهران: مؤسسه کتاب مهربان نشر.
 40. وفائی، محمد رضا (1381). عظمت مدیریت اسلامی. دومین همایش مدیریت اسلامی. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی.
 41. Bandas, Terese. Hall, Elisabeth O.C (2007). A decade of metasynthesis research in health sciences: A meta-method study. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. 2: 101_113.
 42. Barnett-Page, Elaine. Thomas, James (2009).Methods for the synthesis of qualitative research: a critical review. BMC Medical Research Methodology.9:59.
 43. Bench S. & Day T., 2010. The user experience of critical care discharge: a meta synthesis of qualitative research. International Journal of Nursing Studies, 47(4):487-499.
 44. Edwards, M. Davies, M. Edwards, A (2009). What are the external influences on information exchange and shared decision-making in healthcare consultations: A meta-synthesis of the literature. Patient Education and Counseling.75:37–52.
 45. Hofstede, G. (1993). Cultural constraints in management theories.Academy of management executive, 7(1): 81-94
 46. Rahmani, Kamaleddin. Rahmanisamira (2013). Developing a conceptual model of customer loyalty using meta-synthesis.European Online Journal of Natural and Social Sciences.2(2):166-173.
 47. Sandelowski M. & Barros J., 2007.Handbook for Synthesizing Qualitative Research. Springer Publishing Company Inc.
 48. Zhao, S. (1991). METATHEORY, METAMETHOD, META-DATA-ANALYSIS: What, Why, and How?.Sociological Perspectives.34(3): 377-390.
 49. Zimmer, lela (2004). Qualitative meta-synthesis: a question of dialoguing with texts. Journal of advanced nursing. March 2006.