بررسی ابعاد مفهوم اعتماد در اندیشه شهید مطهری و کاربرد آن در مدیریت سازمانها

نویسندگان

1 امام حسین(ع)

2 امام حسین (ع)

چکیده

اعتماد عنصر کلیدی ارتباطات انسانی است که پیوند دهنده، قوام بخش و تضمین کنننده روابط انسانها در تمام سطوح و ابعاد است. اعتماد را می توان پیمان دو جانبه با دیگران در جهت کسب مقصد توصیف کرد. کمبود اعتماد در رهبری سازمانها بسیار مهم است. عوامل متعددی در ایجاد، حفظ و ارتقای اعتماد نقش ایفا می کند و اعتماد دارای سطوح مختلف و انواع متعددی است که در مقاله به آن پرداخته شده است. الگوی مورد استفاده برای اعتماد در نظریات شهید مطهری الگوی ارتباطات چهار گانه است. با بهره گیری از روش تحقیق توصیفی و شیوه تحلیل محتوای متن از آثار منتخب شهید مطهری مضمونهای مرتبط با اعتماد استخراج شد. این مضامین در چهار مقوله اعتماد به خدا، اعتماد به دیگران، اعتماد به نفس و اعتماد به طبیعت دسته بندی گردید. به روش تحلیلی با استفاده از مضامین به دست آمده برخی کاربردهای مدیریتی اعتماد در سازمان برشمرده و ارائه شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Aspects of the Concept of Trust in Martyr Motahhri's Thought and Its Application to the Management of Organizations

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Eskandari 1
  • Sayyed Abolfazl Moosavi 2
1 Associate professor at Imam Hosein University
2 MA
چکیده [English]

Trust is a key element in human relation which connects people to one another and reinforces their communication at all levels and aspects. Trust can be defined as a mutual agreement between people to reach to shared objectives. Lack of trust plays an important negative role in leadership. A number of factors are influential in the creation, maintenance, and promotion of trust. Furthermore, there are various aspects and levels for trust, which will be dealt with in this research. Trust model in martyr Motahhari's thought cover a four-fold relation. Using descriptive research method and employing content analysis, this piece of research intends to extract his idea about trust. Martyr Motahhari's idea about trust is classified into four types. They include trust in God, trust in others, trust in oneself (self-reliance), and trust in the nature. Some implications of these in management are presented in this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trust in God in management
  • self-reliance in management
  • trust in others in management
  • trust in the nature in management
  • Islamic management