پیوندهای مفید

دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین (ع)


فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی


نشریه علمی مدیریت راهبردی دانش سازمانی


نشریه علمی پژوهش های راهبردی مالی و بودجه


نشریه علمی پژوهش‌های پیشرفت: سیستم‌ها و راهبردها


انجمن مدیریت اسلامی


بنیاد فقهی مدیریت اسلامی


دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(ع)


نشریه علمی و تخصصی اسلام و مدیریت


نشریه علمی و ترویجی اسلام و پژوهشهای مدیریتی


International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management


International Journal of Islamic Business & Management


Journal of Islamic Management Studies