تدوین الگوی کیفیت خدمات در مدیریت مسجد

نویسندگان

قم خیابان پیام نور ، کوچه یکم، پلاک هجده

چکیده

   این تحقیق با هدف شناسایی عناصر الگوی کیفیت خدمات در مسجد صورت گرفته است که بخش خروجی سیستم عملکرد اثربخش مسجد را تشکیل می­دهد. روش تحقیق در طراحی الگوی مفهومی در این پژوهش مبتنی بر الگوی تحقیق کیوی و کامپنهود مفهوم­سازی عملی جدا و روش تأیید الگوی تدوین­شده در این تحقیق، روش دلفی است. گردآوری اطلاعات از منابع مختلف علمی و دینی انجام شده است. در این پژوهش، ابعاد اصلی کیفیت خدمات مسجد، که مورد شناسایی قرار گرفت، عبارت است از تعامل، قابلیت اطمینان برگزاری نماز، در دسترس بودن، کیفیت مجریان، و محسوسات و تنوع. در ادامه، بُعد تعامل به نه شاخص، بُعد قابلیت اطمینان برگزاری نماز به پنج شاخص، بُعد در دسترس بودن به چهار شاخص، بُعد کیفیت مجریان به چهار شاخص، بُعد محسوسات به نه شاخص و بُعد تنوع به پنج شاخص تجزیه شده ­است. طبق نظر خبرگان و با کمک آزمون رتبه­بندی فریدمن، مهمترین و تأثیرگذارترین عامل در کیفیت خدمات مسجد، کیفیت برگزاری نماز است و ابعاد محسوسات و تنوع، کمترین اهمیت را در این الگو دارد.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Formulating the Model of Services Quality in Managing Mosques

نویسندگان [English]

  • Rasul Abbasi
  • Hassan Abedi Jafari
  • GHolamrez Taleqani
  • Abolhassan Faghihi
Assistant Professor in Management, Hazrat Masoomeh (Salamollah Alayha)
چکیده [English]

The research has been made to identify the elements of the model of services quality in managing mosques which composes the output sector of the effective performance system of the mosque. The methodology in designing the conceptual pattern of the research is based on Guivi’s research model and Quivy & Campenhoudt And the method of confirming the formulated model of the research is the method of Delphi. Different scientific and religious sources have been used for gathering data. The main dimensions of services quality of the mosque, which were identified in the research, are: interaction, reliability of saying prayers, availability, executives’ quality, quality of apparent elements, and variety of services. Continuing the process, interaction dimension was analyzed into nine indicators, reliability of saying prayers dimension into five, availability dimension into four, executives’ quality dimension into four, tangibles dimension into nine, and variety of services dimension into five indicators. According to the experts’ viewpoints and with the help of Freidman’s ranking test the most important and effective element in services quality of the mosque is the saying prayers quality. The dimensions of the tangibles and variety of services have the least importance in this model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Services Quality of Mosques
  • Islamic Management
  • Management of the Mosque, Effectiveness in Managing Mosques