مفهوم‌سازی پیامدهای کیفیت مطلوب خدمات در مساجد

نویسندگان

1 نویسنده مسئول: استادیار دانشگاه حضرت معصومه (سلام‌الله علیها)

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 استادیار بازنشسته دانشگاه تهران

4 استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

چکیده

جذب مخاطب و هدایت و تعالی دو بعد اصلی است که پیامد یا اثر کیفیت خدمات در نهاد دینی مسجد را شکل می‌دهد. این پژوهش با هدف شناسایی مؤلفه‌ها و شاخصهای دو بعدی صورت گرفته است که بخش پیامدها، سامانه مدیریت اثربخش مسجد را تشکیل می­دهد. روش طراحی الگوی مفهومی در این پژوهش، مفهوم‌سازی عملی منفرد است. از روش دلفی برای تأیید الگوی طراحی شده استفاده شده است. گردآوری اطلاعات از منابع مختلف علمی و دینی صورت گرفته است. در این پژوهش، جذب مخاطب به دو مؤلفه رشد حضور و وفاداری و هدایت و تعالی نیز به مؤلفه­های احساسی ـ عاطفی، شناختی ـ عقیدتی و رفتاری تجزیه شده است. طبق نظر خبرگان و با کمک آزمون رتبه­ای فریدمن مشخص شد که هدایت و تعالی اهمیت بیشتری از جذب مخاطب دارد و در بعد جذب مخاطب، مؤلفه رشد حضور از اهمیت بیشتر و در بعد هدایت و تعالی، مؤلفه احساسی ـ عاطفی از اهمیت بیشتری برخوردار است. مؤلفه‌های شناختی ـ عقیدتی و رفتاری در درجات بعدی اهمیت قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conceptualization of the Outcomes of the Desirable Quality of the Services by Mosques on the Basis of the Model of Effective Management of Mosques

نویسندگان [English]

  • Rasool Abbasi Abbasi 1
  • Gholam Reza Taleghani Taleghani 2
  • Hassan Abedi Ja’fari 3
  • Abolhassan Faghihi 4
1 Corresponding author, Hazrat Ma’soomeh University
2 Associate professor at the University of Tehran
3 Associate professor at the University of Tehran (retired)
4 Full professor at Shahid Beheshti University (retired)
چکیده [English]

Attraction, guidance and excellence are two aspects of the outcomes of services by mosques. Tis research is intended to identify the components and indicators of the outcomes of mosques’ services in these aspects which comprise their effective management. The method of conceptualization in this research is practical, individual conceptualization. Delphi’s method was employed to confirm the model. The data were collected from different scientific and religious sources. The component of attraction was divided into two subcomponents of presence and loyalty. The component of guidance and transcendence was divided into three subcomponents of sensual-emotional, cognitive-faith, and behavior. The opinion of the experts and with the application of Friedman Rank Test indicated that the component of guidance and transcendence is more important in attraction. It was also found out that presence was the most important subcomponents of attraction, and sensual-emotional subcomponent is the most important one in guidance and transcendence. Components of cognitive-faith and   behavior occupied the lower ranks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic management
  • mosque management
  • quality of mosque services
  • attraction of addressees
  • guidance and transcendence
آذربایجانی، مسعود (1387). روان­شناسی دین. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
آقا پیروز، علی و همکاران (1385). مدیریت در اسلام. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
ابن بابویه، محمد بن علی (1385). من لا یحضره الفقیه. ترجمه علی اکبر غفاری. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
امیری، علی نقی؛ عابدی جعفری، حسن (1392). مدیریت اسلامی: رویکردها. تهران: سمت.
انجم ‌شعاع، آذر (1387). نقش مساجد ایران پس از انقلاب اسلامی در گسترش فرهنگ دینی و انقلابی: چالش­ها و چاره­ها. پایان نامه سطح سه. قم: مرکز حوزه­های علمیه خواهران.
رضایی بیرجندی، علی (1382). جایگاه مسجد در فرهنگ اسلامی. تهران: مؤسسه فرهنگی ثقلین.
زند وکیلی، مهدی (1383). مردم شناسی فرهنگی. قم: نشر زمزم هدایت.
ساروخانی، باقر (1383). دلفای کیفی ابزار پژوهش در علوم اجتماعی. مجله مطالعات زنان. س2. ش4: 85 تا 122.
سلیمی، علی؛ داوری، محمد (1386). جامعه شناسی کجروی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
شاکری، سید رضا؛ محمدی، حیدر (1381). حدیث مسجد. تهران: ستاد عالی کانون­های فرهنگی هنری مساجد.
شجاعی زند، علیرضا (1384). مدلی برای سنجش دینداری در ایران. مجله جامعه شناسی ایران. دوره 6. ش1: 34 تا 66.
طباطبایی، سید محمد حسین (1370). تفسیر المیزان. چ چهارم. ج 18. ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی. تهران: کانون انتشارات محمدی.
ظهوری، بهاره (1388). بررسی تأثیر ابعاد ارزشی بازاریابی رابطه­مند بر وفاداری مشتری به برند گوشی­های تلفن همراه. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت. دانشگاه تهران.
عابدی جعفری، حسن و همکاران (1385). طراحی مدل مطلوب کارکرد و مدیریت مساجد در قالب یک سازمان داوطلبانه مذهبی. فروغ مسجد 4. تهران: مؤسسه فرهنگی ثقلین.
عابدی جعفری، حسن؛ معصومی مهر، حمیدرضا (1392). مدیریت اسلامی (مدل­ها و موانع تحقق آن در جامعه و سازمان­ها). قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
عباسی، رسول (1389). تدوین الگوی مدیریت اثربخش نهادهای دینی، مطالعه موردی مسجد. رساله دکتری. دانشگاه تهران.
عباسی، رسول (1391). الگوی مدیریت اثربخش مسجد. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
قرائتی، محسن (1385). تفسیر نور. تهران: دفتر نشر مرکز فرهنگی درس­هایی از قرآن.
قلی پور، آرین (1386). مدیریت رفتار سازمانی (رفتار فردی). تهران: انتشارات سمت.
کریتنر، رابرت؛ آنجلو، کینیکی (1386). مدیریت رفتار سازمانی. ترجمه علی اکبر فرهنگی و حسین صفرزاده. تهران: پیام پویا.
کیاکجوری، داود (1387). سنجش عوامل ساختاری الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی در بخش تعاون. فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران. س3. ش12: 3 ـ 25.
کیوی، ریمون؛ کامپنهود، لوک وان (1388). روش تحقیق در علوم اجتماعی. ترجمه عبدالحسین نیک گهر. تهران: نشر توتیا.
کاوسی، سید محمد رضا؛ سقایی، عباس (1384). روش‌های اندازه‌گیری رضایت مشتری. چ دوم. تهران: نشر سبزان.
مرکز رسیدگی به امور مساجد (1385). فروغ مسجد (مجموعه مقالات برگزیده سومین همایش بین المللی هفته جهانی گرامیداشت مساجد). تهران: مؤسسه فرهنگی ثقلین. ش 2، 3، 4 و 5.
مرکز رسیدگی به امور مساجد (1386). مدیریت مسجد. قم: انتشارات ثقلین.
مسعودی، مصطفی (1388). ارزیابی رضایتمندی مشتری از کانالهای ارتباط با مشتری در شرکت ایران خودرو و تعیین رابطه آن با سطح وفاداری. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.
مصباح یزدی، محمد تقی (1377). آموزش عقاید. ج 3. تهران: نشر بین­الملل سازمان تبلیغات اسلامی.
موسوی خمینی، روح الله (1385). صحیفه نور. ج دوازدهم. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
موظف رستمی، محمد علی (1387). روش­های جذب نوجوانان و جوانان به مسجد و نماز جماعت. کرج: نشر پرهیب.
نوبهار، رحیم (1386). مسجد نمونه. تهران : انتشارات ستاد اقامه نماز.
هرسی، پال؛ کنت، بلانچارد (1385). مدیریت رفتار سازمانی: کاربرد منابع انسانی. ترجمه علی علاقه بند. تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر.