مبانی فقهی اولویّت استخدامی ایثارگران

نویسندگان

فردوسی مشهد

چکیده

براساس قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران مصوب 1386، ایثارگر به کسی اطلاق می­شود که برای استقرار و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع از کیان نظام جمهوری اسلامی ایران و استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمنان داخلی و خارجی، وظیفه خود را انجام ­دهد و شهید، مفقودالاثر، جانباز، اسیر، آزاده و رزمنده شناخته شود؛ به همین دلیل در نظام اداری کشور ما برای این دسته از عزیزان برخی امتیازات ویژه از قبیل اولویتهای استخدامی و معافیتهای بیمه­ای و مالیاتی و... در نظر گرفته شده است که برای غالب مردم کشور، مبنای اعطای چنین امتیازهایی محل تردید و همیشه مورد سؤال است تا جایی که بعضی­ آن را نوعی تبعیض و بی­عدالتی قلمداد می­کنند. این جستار با بهره­گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی بر مبنای ادله احکام به بیان مبانی فقهی امتیازها و اولویتهای استخدامی این دسته از افراد پرداخته است که پس از نقد و بررسی آنها این نتیجه به دست آمد که اولویت و تکریم آنان از پشتوانه قوی فقهی برخوردار است با این توضیح که علاوه بر سیره و بنای خردمندان، دسته­ای از آیات و روایات مؤید و مثبت آن است.

کلیدواژه‌ها


 1. قرآن کریم.
 2. نهج البلاغه.
 3. ابن‌ ابی‌الحدید، عبدالحمید بن هبه‌الله (1404). شرح نهج البلاغه. تحقیق و تصحیح ابراهیم محمد ابوالفضل. قم: کتابخانه مرعشی نجفی.
 4. ابن علی، علی اکبر (1386). مجموعه قوانین و مقررات حمایتی ایثارگران. چ سوم. تهران: انتشارات مدیریت مؤسسه معین اداره.
 5. ابن هشام، عبدالملک (1411). السیره النبویه. تحقیق طه عبدالرؤف سعد. بیروت: دار الجیل.
 6. ابن ‌ادریس، محمد ‌‌‌بن ‌احمد (1410). السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی. چ دوم. قم: جامعه مدرسین.
 7. ابی داود، سلیمان بن الشعث (1391). سنن ابی داود. سوریه: دار الحدیث.
 8. احمد، بن‌حنبل (بی تا). مسند احمد. بیروت: دار صادر.
 9. ادیبی سده، مهدی (1381). جامعه‌شناسی جنگ و نیروهای نظامی. تهران: انتشارات سمت.
 10. اصغری، جمشید (1386). مدیریت منابع انسانی. تهران: انتشارات صفار.
 11. انجلا. ام (1369). مدیریت نظامهای حقوق و دستمزد. ترجمه محمد صائبی. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
 12. بخاری، محمدبن اسماعیل (1407). صحیح بخاری. تحقیق مصطفی دیب البغا. بیروت: دار ابن‌کثیر.
 13. برقی، احمد بن ‌محمد (بی تا). المحاسن. تحقیق سید جلال الدین حسینی. تهران: دار الکتب الاسلامیه.
 14. بلاغی، محمد جواد (بی تا). الرحله المدرسیه. کربلا: نشر مؤسسه اعلمی.
 15. بوتول، گستون (1370). جامعه‌شناسی جنگ. ترجمه فریدون سرمد. تهران: نشر معین.
 16. تصدیقی، محمدعلی (1385). موانع توسعه شایسته سالاری در سازمانهای دولتی ایران و راهکارهای آن. مجموعه مقالات اولین همایش توسعه شایسته سالاری در سازمانها. تهران: شیوه.
 17. تقوی دامغانی، سید رضا (1391). نگرشی بر مدیریت اسلامی. چ یازدهم. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی شرکت چاپ و نشر بین الملل.
 18. جوادی آملی، عبدالله (1384). ولایت فقیه (ولایت، فقاهت و عدالت). چ پنجم. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
 19. حجازی، محمد بن محمود (1413). التفسیر الواضح. چ دهم. بیروت: دارالجیل الجدید.
 20. حر عاملی، محمد بن حسن (بی‌تا). وسایل‌الشیعه الی تحصیل الشریعه. تحقیق عبدالرحیم ربانی شیرازی. بیروت: دار احیاء التراث.
 21. حلی، حسن بن یوسف (1416). تذکره الفقها. قم: مؤسسه آل البیت(ع).
 22. خمینی، روح الله (1385). صحیفه امام. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
 23. دشتی، محمد (1385). ترجمه نهج البلاغه. چ دوم. اصفهان: مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امیر المؤمنین(ع).
 24. دعایی، حبیب الله؛ عزیزی، مرتضی (1391). بررسی تأثیر معنویت در کار بر رفتار شهروندی سازمانی با تأکید بر نقش واسط تعهد سازمانی. پژوهشنامه مدیریت تحول. ش 8: 33.
 25. رونق، یوسف (1390). مدیریت حقوق و دستمزد. تهران: انتشارات فرمنش.
 26. زحیلی، وهبه بن مصطفی (1422). التفسیر الوسیط. دمشق: دارالفکر.
 27. زمخشری، محمد بن محمود (1407). الکشّاف. چ دوم. بیروت: دار الکتاب العربی.
 28. سالم الصفار (1385). سیره پیامبر در رهبری و انسان سازی. ترجمه غلامحسین انصاری. چ چهاردهم.تهران: شرکت چاپ و نشر بین‌الملل.
 29. سبحانی، جعفر (1375). فروغ ابدیت. چ یازدهم. قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
 30. سعادت، اسفندیار (1392). مدیریت منابع انسانی. چ هجدهم. تهران: انتشارات سمت.
 31. شافعی، محمد بن ‌ادریس (1403). کتاب الام. چ دوم. بیروت: دار الفکر.
 32. شهید ثانی، زین الدین بن علی (1410). شرح لمعه. قم: انشارات داوری.
 33. صراف جوشقانی، حسین؛ قربان‌زاده کریمی، حمید رضا (1391). مهندسی سیستم‌های پرداخت حقوق و دستمزد و مزایا. تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
 34. صفرزاده، حسین و دیگران (1390). مدیریت منابع انسانی (از تئوری تا عمل). تهران: انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.
 35. طباطبایی، سید محمد حسین (1417). تفسیر المیزان. چ پنجم. قم: مؤسسه نشر اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه.
 36. طبرسى، فضل‌ بن‌ حسن (1377). تفسیر جوامع ‌الجامع. چ دوم. ترجمه محمد واعظ‌زاده خراسانی و دیگران. مشهد: بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی.
 37. طوسی، محمد بن الحسن (بی تا). التبیان فی تفسیر القرآن. تحقیق احمد قصیرالعاملی. بیروت: داراحیاء التراث.
 38. طوسی، محمد بن الحسن (بی تا). النهایه. قم: قدس محمدی.
 39. عاملی، جعفر مرتضی (1426). الصحیح من سیره النبی الاعظم(ص). چ اول. قم: دار الحدیث للطباعه و النشر.
 40. عمید، حسن (1388). فرهنگ عمید. تهران: انتشارات فرهنگ نما.
 41. غفاریان، وفا (1379). شایستگی‌های مدیریتی. تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
 42. غفوری، محمد (1387). اصول دیپلماسی در اسلام و رفتار سیاسی پیامبر(ص). تهران: نشر مهاجر.
 43. قوامی، سید صمصام‌الدین (1390). مدیریت از منظر کتاب و سنت. چ پنجم. قم: انتشارات مجلس خبرگان رهبری.
 44. قوامی، سید صمصام‌الدین (1392). فقه الاداره. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشکاه.
 45. کاشانی، فتح الله (1346). منهج الصادقین. چ سوم. تهران: کتابفروشی اسلامیه.
 46. کاشانی، فیض (1416). الوافی. تحقیق ضیاءالدین حسینی. اصفهان: کتابخانه عمومی حضرت امیرالمؤمنین علی(ع).
 47. کتانی، عبدالحی (بی تا). نظام الحکومه النبویه المسمی بالتراتیب الاداریه. بیروت: دار الکتاب العربی.
 48. کلانتری، محمد (1386). رابطه سبک زندگی و سلامت برگرفته از سایت نهاد رهبری. فصلنامه اندیشه تازه در علوم تربیتی.
 49. مایکل آرمسترانگ (2006). مدیریت استراتژیک منابع انسانی. چ دوم. ترجمه سید محمد اعرابی وامید مهدیه. تهران: دفترپژوهشهای فرهنگی.
 50. مجلسی، محمد باقر (1403). بحار الانوار. بیروت: دار احیاء التراث العربی.
 51. محمد رشید رضا (بی تا). تفسیر المنار. چ دوم. بیروت: دار المعرفه.
 52. محمد عبده (1370). شرح نهج البلاغه. تحقیق شیخ محمد عبده. قم: دار الذخائر.
 53. مطهری، مرتضی (1385). یاداشتهای استاد مطهری. چ چهارم. تهران: انتشارات صدرا.
 54. مظفر، محمد رضا (1370). اصول الفقه. چ چهارم. قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
 55. معدنی، سعید؛ پیرخائفی، علیرضا (1381). چگونگی تکریم از رزمندگان و ایثارگران در جنگ در سایر ملل. چ دوم. تهران: نشر شاهد.
 56. مفید، محمد بن محمد (1379ق). الخصال. تصحیح علی اکبر غفاری. قم: مؤسسه علمی و فرهنگی دار الحدیث.
 57. مقیمی، سید محمد و دیگران(1386). معنویت سازمانی و تأثیر آن در خلاقیت کارکنان. فصلنامه اخلاق در علوم فناوری. س دوم. ش 4 و 3.
 58. ناوندی، سیدصادق (1391). مجموعه قوانین و مصوبات کاربردی ایثارگران. چ دوم. تحقیق و تصحیح فاطمه اصلاح عرسانی. بی جا: اداره امورایثارگران.
 59. نجفی، محمد حسن (1367). جواهر الکلام. چ سوم. تهران: دار الکتب الاسلامیه.
 60. Ashmos, D, & Duchon, D. (2000) Spirituality at work. journal of management Inquiry,9(2),134-145.
 61. Michael,A ,Translated, Aarabi, S, M & Mahdiyeh, A .(2006). Strategic Human Resources Management, Tehran: publication of Cutral Reserch Bureau.159
 62. Thompson, W.(2000)can you train people to be spiritual?. training and develepment, 54(12):273-279