مطالعه تطبیقی مهارت شنود مؤثر از منظر قرآن و حدیث و دانش مدیریت

نویسندگان

اصفهان

چکیده

در این نوشتار با توجه به مباحث شنود مؤثر در دانش مدیریت به بررسی شنود مؤثر از دیدگاه قرآن و روایات پرداخته و سعی در تبیین این فرایند و مراحل آن در دو حوزه مدیریت و اسلام شده است. مراحل شنود مؤثر در مدیریت عبارت است از: دریافت، توجه، معناگذاری، یادآوری و ارزیابی و در قرآن و روایات عبارت است از: دریافت، توجه، وعی(حفظ)، تعقل و قبول یا عدم قبول شنیده ها. با دقت در مراحل شنود مؤثر در دو حوزه مدیریت و قرآن و روایات می توان دریافت که تمامی مراحل در این دو حوزه مشترک است و با یکدیگر همخوانی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study on Effective Hearing Skill: A Quranic, Traditional, and Managerial Perspective

نویسندگان [English]

  • Reza Shokrani
  • Sayyed Mohsen Allamah
  • Somayyah Anjomani
Assistant Professor, Department of Management, Isfahan University
چکیده [English]

Effective  hearing  skill is one of the main communication skills. Effective hearing has basic differences compared with mere hearing. Effective hearing is an intentional  phenomenon, while,  hearing is regarded as its preparation. Some authorities hold it as the basis of other communication skills.
In this article, effective hearing in management knowledge is compared with  effective  hearing in the holy Quran and traditions; and the  process and stages of effective hearing  in management and Islam have been explained as far as possible.
The  stages  of  the  effective  hearing in management are: perception, attention, meaning setting, remembrance, and appraisal. These stages in the holy Quran and traditions are: perception, attention, memorizing, contemplation, accepting or  rejecting  what one hears.
Considering the  stages  of  the  effective  hearing in management and  in the holy Quran and traditions,  one can find that all stages are the same in both fields and agree with each other. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • Traditions
  • Effective Hearing
  • Management
  • Communication Skills