ارزیابی میدانی الگوی ارزشهای سازمانی مبتنی بر آموزه‌های نهج‌البلاغه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور

3 دانشگاه پیام نور

4 دانشیار گروه مدیریت رفتار سازمانی دانشکده اقتصاد مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان

چکیده

این پژوهش به­منظور رفع کمبود الگو­های غربی و اهمیت تولید علوم دینی و بومی به طراحی و بررسی میدانی الگوی ارزشهای سازمانی مبتنی بر آموزه‌های نهج‌البلاغه پرداخته است. روش این پژوهش به‌صورت روش آمیخته (کیفی ـ کمی) است. در بخش کیفی و در قسمت اول، استخراج داده‌ها و مؤلفه‌ها با روش تحلیل مضمون‌ است و سپس به­منظور ساخت شبکه مضمونها و الگوی پژوهش از مصاحبه با خبرگان و پرسشنامه استفاده شده است. بعد از جمع‌آوری نظر خبرگان، حاصل کار به‌صورت الگوی ارزشهای سازمانی مبتنی بر آموزه‌های نهج‌البلاغه ارائه شد که شامل چهار مؤلفه ارزشهای اخلاقی ـ فرهنگی، ارزشهای دانشی ـ بینشی، ارزشهای حرفه‌ای و ارزشهای بنیادین است. به‌منظور بررسی میدانی الگو، دانشجویان و اعضای هیئت علمی یک نهاد آموزشی و پژوهشی به‌عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. به‌منظور تعیین حجم نمونه از روش طبقه­بندی غیر نسبی و سپس جدول کرجسی و مورگان استفاده شد. نتایج آزمونهای آماری با نرم افزارهای LISREL و SPSS حاکی از آن بود که هر چهار شاخص دانشی ـ بینشی، حرفه­ای، بنیادین و اخلاقی ـ فرهنگی با متغیر ارزشهای سازمانی مبتنی بر آموزه­های نهج­ البلاغه رابطه معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Field Study of the Organizational Values Model According to the Teachings of Nahjolbalaghah

نویسندگان [English]

  • Sayyed Mahdi Mousavi Davoodi 1
  • Mohammad J’afar Hozoori 2
  • abbasali rastegar 4
1 PhD candidate at public administration, Payam Noor University
2 Associate professor at public administration, Payam Noor University
3
4 Associate Professor of Organizational Behavior Management, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University
چکیده [English]

This research is aimed at designing and evaluating organizational values model on the basis of Nahjolbalaghah in order to account for the shortcomings of local and religious sciences production. This is a compound research, both qualitative and quantitative. In the qualitative part of the research, data collection is conducted through theme analysis. It is followed by interviews and questionnaires for the construction of net and research model. The results of the interviews of the experts are presented in the form of a value model based on Nahjolbalaghah. It contains four components including ethical-cultural, knowledge-vision, professional, and basic values. The research population includes the students and professors of an educational and research center. Nonrelative sampling method along with Krejcie and Morgan table are used to make a sample group. LISREL and SPSS analyses showed that all for indicators are positively related to organizational values based on Nahjolbalaghah teachings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • values in organizations
  • organizational values
  • values in Nahjolbalaghah
  • Islamic management
نهج­البلاغه. ترجمه محمد دشتی (1379). قم: مشهور.
ابزری، مهدی؛ دلوی، محمدرضا (1388). نیل به تعالی (سرآمدی) از طریق تقویت فرهنگ سازمانی. جامعه‌شناسی کاربردی. دوره 33. ش 1: 171 تا 196.
بهاری‌فر، علی؛ جواهری کامل، مهدی (1389). بررسی پیامدهای ارزشهای اخلاقی سازمان (با مطالعه عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی). توسعه انسانی پلیس. دوره 7. ش 28: 95 تا 118.
چراتی، حامد (1391). بررسی رابطه بین هوش معنوی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی. پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت کسب‌وکار. دانشگاه علوم و فنون مازندران.
چلبی، مسعود (1375). جامعه شناسی نظم. تهران: نشر نی.
خادمی، محمد (1389). رابطه بین ارزشهای سازمانی با استرس شغلی و رفتارهای انحرافی سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت.
خاکی، غلامرضا (1387). روش تحقیق با رویکردی به پایان‌نامه نویسی. چ چهارم. تهران: بازتاب. 
خسروآبادی، حمیدرضا (1388). شناسایی تأثیر ارزشهای محوری بر فرایندهای سازمانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه امام صادق.
دانایی‌فرد، حسن؛ ا‌لوانی، سید مهدی؛ آذر، عادل (1388). روش‌شناسیپژوهشکیفی درمدیریت:رویکردیجامع. چ سوم. تهران: انتشارات صفار.
دعایی، حبیب‌الله (1381). همسویی ارزش‌های فردی و سازمانی: نگرش تحقیقی. مدرس علوم انسانی. دوره 6. ش 1: 55 تا 68.
رابینز، استیفن (1383). تئوری سازمان. چ هفتم. ترجمه سید مهدی الوانی و حسن دانایی فرد. تهران: صفار.
رفیع پور، فرامرز (1377). آناتومی جامعه یا سنة الله: مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی کاربردی. تهران: انتشارات کاوه.
سلسله، مینو؛ موغلی، علیرضا (1390). طراحی و سنجش مدل سازمان ارزش بنیان در شرکت مادر تخصصی توانیر. فصلنامه علوم مدیریت ایران. دوره 6. ش 24: 113 تا 140.
شیروانی، لیلا (1389). بررسی ارزش‌های فردی و سازمانی و اعتبار همزمان آن با ارزش‌های کاری و رابطه آنها با تعهد سازمانی در کارکنان شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران ـ اصفهان. پایان نامه دوره کارشناسی ارشد. دانشگاه اصفهان.
عابدی جعفری، حسن؛ تسلیمی، محمد سعید؛ فقیهی، ابوالحسن؛ شیخ زاده، محمد (1390). تحلیل مضمون و شبکه مضامین؛ روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی. اندیشه مدیریت راهبردی. دوره 5. ش 2: 151 تا 198.
فاضلی کبریا، حامد؛ دلشاد تهرانی، مصطفی (1391). سرمایه اجتماعی در نهج البلاغه: رویکردی مدیریتی. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
کریمی، حسن (1392). ارزیابی میزان پایبندی پرسنل بانک ملت به منشور اخلاقی و ارزش‌های سازمانی در بانک. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود.
لاری سمنانی، بهروز (1393). طراحی مدل برند کارکنان برمبنای ارزش‌های فردی و سازمانی در افزایش سهم بازار. پایان‌نامه دکتری. دانشگاه پیام نور.
محسن وند، محمد (­1387)، نقش و جایگاه ارزشهای سازمانی در تعالی سازمان‌ها. ماهنامه صنعت خودرو. دوره 12.ش 122.
محمدی، مهدی (1377). بررسی رابطه بین ارزشهای سازمانی و احساس معلمین از محیط مدرسه در دبیرستان‌های شهر شیراز. پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد. دانشگاه شیراز.
مصباح یزدی، محمد تقی (1376). پیش­نیازهای مدیریت اسلامی. قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
موسوی داودی، سید مهدی (1391). بررسی رابطه بین هوش معنوی، عدالت سازمانی، رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی. پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی. دانشگاه سمنان.
موسوی داودی، سید مهدی؛ حضوری، محمدجواد؛ نجاری، رضا؛ رستگار، عباسعلی (1395). طراحی و تبیین مدل ارزش­های سازمانی مبتنی بر آموزه­های نهج­البلاغه. مدیریت سازمانهای دولتی. دوره5. ش 1: 33 تا 48.
نجاتی، علی (1393). ارزشهای فرهنگی سازمان و تعهد کاری در حسابرسان. پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی.
نجاری، رضا (1387). مبانی مدیریت اسلامی (رشته مدیریت دولتی). تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
نجیمی، سید علی (1390). تأثیر خودپنداره، هویت و ارزشهای سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان تأمین اجتماعی شهر اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه اصفهان.