طراحی و تدوین الگوی شناخت موانع تحقق مدیریت اسلامی در سازمانها

نویسندگان

1 پیام نور

2 تهران

3 تربیت مدرس

چکیده

بررسیهای نسبتاً گسترده در منابع و مآخذ مدیریت اسلامی نشان می دهد که کتاب ، مقاله و یا پایان نامه خاصی یافت نمی شود که به صورت علمی به شناسایی موانع تحقق مدیریت اسلامی پرداخته باشد. از این رو، هدف این مقاله شناسایی این موانع انتخاب شد1.این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از حیث روش توصیفی- اکتشافی است. برای جمع آوری اطلاعات از روشهای کتابخانه ای، طراحی و تنظیم پرسشنامه و مصاحبه با خبرگان استفاده شده است. برای بررسی پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که برای پرسشنامه شماره 2 (اهمیت موانع) 91/0 و برای پرسشنامه شماره 3 (وضعیت موجود موانع در سازمانها) 83/0 محاسبه شد. با توجه به اینکه پایایی محاسبه شده از 7/. بیشتر بود، نتیجه گرفته شد که پرسشنامه های مورد استفاده از پایایی لازم بهره مندند. روایی پرسشنامه ها به گونه ای بود که ابتدا با توجه به پیشینه تحقیق 30 مانع شناسایی شد. سپس این موانع در اختیار خبرگان قرار گرفت که به حذف و یا اضافه شدن تعدادی از آنها منجر گردید (افزایش به 55 مانع). در نهایت این 55 مانع با نظر برخی از خبرگان و با توجه به شباهت موانع به 50 مانع کاهش پیدا کرد. در واقع می توان این انتظار را داشت که پرسشنامه های مورد استفاده در تحقیق به اندازه کافی دارای "روایی محتوایی" باشد. این تحقیق هفت فرضیه داشت که تأثیر موانع برون سازمانی و موانع درون سازمانی (موانع شناختی، موانع  سیاستگذاری، موانع برنامه ریزی، موانع اجرایی، موانع نظارتی و موانع ارزیابی) را در عدم تحقق مدیریت اسلامی مورد بررسی قرار داد. این فرضیه ها با آزمونT  تک نمونه­ای آزمون شد، که همگی مورد تأیید قرار گرفت.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model for the Identification of the Obstacles in the Way of Accomplishing Islamic Management in Organizations

نویسندگان [English]

  • HamidReza MasoomiMehr 1
  • Hasan Abedi Ja'fari 2
  • Lotfollah Foroozandeh 3
1 MBA, Payam Noor University
2 faculty member of Tehran University
3 faculty member of Payam Noor University
چکیده [English]

Deep and extended review of the management sources indicate that there are no specific books, articles or dissertations that hve academically paid attention to research problems in the way of Islamic management accomplishment. This article, however, tries to deal with such problems.
     The objective of this research is a practical one. It follows a descriptive-exploratory research method. Data is gathered through library sources, questionnaires and interviews with experts.
     Cronbach Alfa coefficient was used for calculating the reliability of the questionnaires. It was 91 percent for questionnaire number two, and 83 percent for number three (showing the present situation). The validity of the questionnaire was so high that thirty problems were identified based on the background of the research. These problems were referred to the experts. Some of the items were deleted and some more were added, resulting in 55 problems. These were then decreased to 50 items. Content validity of these questionnaires seem to be quite acceptable.
     This research presented seven hypotheses covering inter-organizational and outer-organizational (including cognitive, policymaking, programming, administrative, supervision and evaluative) problems as influential factors preventing Islamic management from accomplishment. These hypotheses were tested by single sample T-test, and all of them were conformed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic management
  • theoretical obstacles
  • administration of Islamic management
  • practical obstacles
  • inter-organizational problems
  • outer-organizational problems