اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مهدی صفیان

مدیریت استادیار گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده و پژوهشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.

safian.mehdigmail.com

سردبیر

دکتر سید محمد مقیمی

مدیریت علوم رفتاری استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

www.prof-moghimi.ir
moghimiut.ac.ir

h-index: 12  

جانشین سردبیر

دکتر علی خانی

استادیار، دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

imjihu.ac.ir

دبیر تخصصی

دکتر میثم قراباغی

مدیریت دولتی عضو هیئت علمی پژوهشی، مرکز مدیریت و رهبری جهادی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، تهران، ایران.

imjihu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی رضائیان

مدیریت رفتار سازمانی استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

a-rezaeiansbu.ac.ir

دکتر سید حسین ابطحی

مدیریت منابع انسانی استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، تهران، ایران

infodrabtahi.ir

دکتر محمدسعید تسلیمی

مدیریت دولتی استاد، گروه مدیریت دولتی‏، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/taslimi
taslimiut.ac.ir

دکتر حسین خنیفر

مدیریت آموزشی استاد، گروه مدیریت دولتی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران - رئیس دانشگاه فرهنگیان

www.khanifar.ir/
khanifarut.ac.ir

دکتر علیرضا علی احمدی

مدیریت استراتژیک، مدیریت تولید استاد، گروه مدیریت و مهندسی کسب و کار، دانشکده مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

aliahmadiaiust.ac.ir

h-index: 12  

دکتر سید محمد مقیمی

مدیریت رفتار سازمانی استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

www.prof-moghimi.ir
moghimiut.ac.ir

h-index: 12  

دکتر داود فیض

مدیریت استراتژیک استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

feiz1353.profile.semnan.ac.ir/#about_me
feiz1353semnan.ac.ir

دکتر سیدمحمدحسین هاشمیان

مدیریت سیاستگذاری دانشیار دانشگاه باقرالعلوم (ع)

www.bou.ac.ir/Portal/home/?person/94582/209722/28256/
hashemi1401gmail.com

دکتر ابوالفضل محمدی

مدیریت منابع انسانی دانشیار، گروه مدیریت و رهبری اسلامی، دانشگاه امام حسین(ع)، تهران، ایران

abdemotlaghgmail.com

دکتر روح اله تولایی

دانشیار، دانشگاه امام حسین(ع)، تهران، ایران

tavallaee.rgmail.com