اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

روح الله تولایی

مدیریت دانش و مطالعات مدیریت اسلامی دانشیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران.

tavallaee.rgmail.com

h-index: 4  

سردبیر

سید محمد مقیمی

مدیریت علوم رفتاری استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

www.prof-moghimi.ir
moghimiut.ac.ir

h-index: 12  

جانشین سردبیر

محمدامین پهلوان شریف

مدیریت منابع انسانی اسلامی استادیار، مرکز مدیریت و رهبری جهادی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

imjihu.ac.ir

دبیر تخصصی

میثم قراباغی

مدیریت دولتی عضو هیئت علمی پژوهشی، مرکز مدیریت و رهبری جهادی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، تهران، ایران.

imjihu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

علی رضائیان

مدیریت رفتار سازمانی استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

a-rezaeiansbu.ac.ir

سید حسین ابطحی

مدیریت منابع انسانی استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، تهران، ایران

infodrabtahi.ir

علی محمد احمدوند

مدیریت سیستم‌ها استاد، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

a.ahmadvandeyc.ac.ir

h-index: 8  

محمدسعید تسلیمی

مدیریت دولتی استاد، گروه مدیریت دولتی‏، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/taslimi
taslimiut.ac.ir

بهروز دری نوکورانی

مدیریت صنعتی استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی (ره)، تهران، ایران

b-dorisbu.ac.ir

h-index: 7  

حسین خنیفر

مدیریت آموزشی استاد، گروه مدیریت دولتی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران - رئیس دانشگاه فرهنگیان

www.khanifar.ir/
khanifarut.ac.ir

علیرضا علی احمدی

مدیریت استراتژیک، مدیریت تولید استاد، گروه مدیریت و مهندسی کسب و کار، دانشکده مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

aliahmadiaiust.ac.ir

h-index: 12  

سید محمد مقیمی

مدیریت رفتار سازمانی استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

www.prof-moghimi.ir
moghimiut.ac.ir

h-index: 12  

داود فیض

مدیریت استراتژیک استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

feiz1353.profile.semnan.ac.ir/#about_me
feiz1353semnan.ac.ir

سیدمحمدحسین هاشمیان

مدیریت سیاستگذاری دانشیار دانشگاه باقرالعلوم (ع)

www.bou.ac.ir/Portal/home/?person/94582/209722/28256/
hashemi1401gmail.com

ابوالفضل محمدی

مدیریت منابع انسانی دانشیار، گروه مدیریت و رهبری اسلامی، دانشگاه امام حسین(ع)، تهران، ایران

abdemotlaghgmail.com

مجتبی اسکندری

مدیریت رفتار سازمانی دانشیار، گروه مدیریت و رهبری اسلامی، دانشگاه امام حسین(ع)، تهران، ایران

dreskandariiran.ir

روح الله تولایی

مدیریت دانش و مطالعات مدیریت اسلامی دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، تهران، ایران.

ckmihu.ac.ir

h-index: 4  

اعضای هیات تحریریه پیشین

اله مراد سیف

علوم اقتصادی دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.

amseif.ir/
dr_a_seifyahoo.com