تبیین جایگاه مسائل پیش بینی نشده در برنامه ریزی سازمانی از دیدگاه قرآن کریم

نویسنده

آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

در این نوشتار تلاش شده است تا با روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم، آیاتی که نشاندهنده مسائل پیش­بینی نشده است، مشخص، و علل ابتلا به موضوع مورد اشاره آیه تبیین شود. در مجموع می­توان مسائل پیش­بینی نشده را در دو دسته مسائل مطلوب و مسائل نامطلوب قرار داد که برخورداری از رزق پیش­بینی­نشده در دسته مطلوب و دچار شدن به عذابهای الهی و سنت استدراج در دسته نامطلوب قرار می­گیرد. توجه به این آموزه­ها باعث می­شود در اداره سازمان و هم چنین برنامه ریزی در سطح ملی، محور اصلی تنها به علل مادی منحصر نشود و به مسائل اعتقادی و ایمانی که بر زندگی مادی تأثیر مستقیمی دارد، توجه شود. لازمه این امر شناخت درست سنتهای الهی و تأثیر آنها بر زندگی دنیوی است؛ موضوعی که به نظر می­رسد جای خالی آن در برنامه ریزی سازمانی احساس می­شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Elaborating Unforeseen Problems Position in Organizational Programming from the Quran-E-Kareem View Point

نویسنده [English]

 • Saeed masoodipour
Doctrol Student, Islamic Azad University
چکیده [English]

It has been tried to determine the verses that indicate the unforeseen problems and to elaborate their causes by the subject research method in the Quran-E-Kareem. On the whole, the unforeseen problems can be classified into two groups: desirable and undesirable problems. Enjoying unexpected sustenance is placed in the first group and involving in the Divine chastisements and the tradition of gradual seizing with punishment in the second group. Taking these teachings into consideration leads us not to limit the main axis only to the material causes in managing the organization and programming at national level and to pay attention the faith issues which affect the worldly life directly. The right recognition of the Divine traditions and their impacts on the worldly life is necessary the absence of which in the organizational programming is likely felt. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Unexpected affairs from the Holy Quran View
 • Fresh Strategies from the Holy Quran View
 • Organizational Programming from the Holy Quran View
 • Islamic Management
 1. قرآن کریم. ترجمه فولادوند.
 2. آقاپور، علی؛ فاطمه، پهلوان (1386). آینده نگری، مبانی و ضروریت‌ها و روش شناسی‌ها. راهبرد یاس. ش 9: 154 تا 176.
 3. آهنچی، محمد (1386). مدیریت استراتژیک: نگرشی نو بر مدیریت استراتژیک در تئوری و عمل. انتشارات داستان.
 4. ایرجی، افشین (1383). کاربردهای تکنیک‌های آینده نگری و آینده نگاری در برنامه ریزی استراتژیک. مدیریت فردا. س دوم. ش 5 و 6.
 5. بابایی، علی‌اکبر؛ عزیزی‌کیا، غلامعلی؛ روحانی‌راد، مجتبی (1379). روش‌شناسی تفسیر قرآن، زیر نظر محمود رجبی. قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) و تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
 6. بروجردى، سید محمد ابراهیم (1366). تفسیر جامع. چ ششم. انتشارات صدر.
 7. بنی اسد، رضا (1390). مدیریت راهبردی با تأکید بر جهاد اقتصادی. تهران: دانشگاه امام صادق و دانشگاه دفاع ملی.
 8. جلیلی، سید هدایت (1387). تفسیر موضوعی. ناشر مؤسسه بوستان کتاب.
 9. حامدمقدم، احمد (1365). سنت‌های اجتماعی در قرآن کریم. مجله مشکوة. ش 11 : 27 تا 44.
 10. حمیدی زاده، محمدرضا (1377). تبیین نقش پیش بینی و آینده نگری در نظام مدیریت اسلامی. فصلنامه مطالعات مدیریت. ش 20: 1 تا 16.
 11. حمیدی زاده، محمدرضا (1390). نظریه زمان و آینده پژوهی بر اساس نظریه فهم و درک. مطالعات مدیریت راهبردی. ش 6: 81 تا 101.
 12. خرمشاهى، بهاء الدین؛ انصارى، مسعود (1376).‏ پیام پیامبر. تهران: منفرد.
 13. ذوالفقارزاده، محمدمهدی (1389). درآمدی بر مدیریت صالحین رویکردی آینده نگر. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق.
 14. سهراب پور، همت (1379). سنت‌های الهی. چ دوم. دفتر انتشارات اسلامی.
 15. طباطبایی، محمدحسین (1374). ترجمه تفسیر المیزان. ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی. قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 16. طباطباییان، سیدحبیب الله؛ قدیری، روح الله (1386). متغیرهای مؤثر بر انتخاب ابعاد در یک پروژه آینده نگاری. فصلنامه علوم مدیریت ایران. س دوم. ش 7: 55 تا 80 .
 17. عزتی، مرتضی (1378). تحلیلی بر تاریخ اندیشه های آینده نگری. مدرس. ش 1.
 18. عسگری، محمود (1383). ماهیت و آثار راهبردی آینده پژوهی. فصلنامه راهبرد دفاعی. س اول. ش اول.
 19. فتح الهی، ابراهیم (1388). متدولوژی علوم قرآن. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(علیه‌السلام).
 20. فرامرز قراملکی، احد (1385). اخلاق حرفه‌ای. چ سوم. نشر مجنون.
 21. قرائتى، محسن (1383).‏ تفسیر نور. تهران: ‏مرکز فرهنگى درس‌هایى از قرآن.
 22. گودرزی، غلامرضا (1389). تصمیم گیری راهبردی موعودگرا. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق.
 23. گیلانی، محمدمهدی (1385). قرآن و سنن الهی در اجتماع بشر. چ دوم. تهران: نشر سایه.
 24. مؤدب، سید رضا (1386). مبانی تفسیر قرآن. قم: انتشارات دانشگاه قم.
 25. مرادی پوری، حجت الله؛ نوروزیان، مهدی (1384). آینده پژوهی، مفاهیم و روش ها. نشریه رهیافت. ش 36.
 26. مرکز فرهنگ و معارف قرآن (1386). استدراج (سقوط گام به گام). انتشارت مؤسسه بوستان کتاب.
 27. مسعودی پور، سعید (1391). تبیین جایگاه سنت رزق و نقش اعتقاد به آن در کسب و کار از منظر قرآن کریم با تأکید بر تفسیر المیزان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه امام صادق. راهنما مصباح الهدی باقری. مشاور مهدی سپهری.
 28. مصباح یزدی، محمد تقی (1368). جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن. چ پنجم. قم: سازمان تبلیغات اسلامی.
 29. مصطفوی، حسن (1402ق). التحقیق فی‌ کلمات القرآن الکریم. تهران: مرکز الکتاب للترجمة و النشر.
 30. مطهری مرتضی (1385). جامعه و تاریخ. چ هجدهم. تهران: انتشارت صدرا.
 31. مطهری، مرتضی (1373). آزادی معنوی. تهران: صدرا.
 32. مطهری، مرتضی (1384). مجموعه آثار. ج 2. چ دوازدهم. تهران: صدرا.
 33. مطهری، مرتضی (1387). انسان و سرنوشت. چ سی و دوم. تهران: صدرا.
 34. مکارم شیرازی، ناصر و همکاران (1368). پیام قرآن (تفسیر موضوعی). ج 1. انتشارات مدرسه الامام امیرالمؤمنین (علیه السلام).
 35. مکارم شیرازى ناصر و همکاران (1374). تفسیر نمونه. دار الکتب الإسلامیة.
 36. نصیری، علی (1379). «رابطه متقابل کتاب و سنّت». مجله علوم حدیث. ش‌ 15: 34 تا 77.
 37. هادوی نیا، علی اصغر (1386). جایگاه اقتصادی سنت رزق. فصلنامه اقتصاد اسلامی. س هفتم. ش 28.
 38. یداله پور، بهروز (1383). مبانی و سیر تاریخی تفسیر موضوعی. قم: مؤسسه انتشارات دارالعلم.
 39. Lynch, Richard L). 2006(. corporate strategy. 4th end; Harlow, England; New York: FT/Prentice Hall.
 40. Mintzberg, H. (2007). Tracking strategies: toward a general theory. Oxford; New York: Oxford University Press.
 41. Richard A Slaughter, (2003), “Is Your Ministry Ready for the Future?” San Francisco Hyatt Regency at Embarcadero Center .