داوران

ردیف نام خانوادگی نام وابستگی سازمانی لینک اشتراک در پایگاه‌های بین‌لمللی
1 ابراهیمی نژاد مهدی دانشیار، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران.  
2 ابطحی سید حسین استاد، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.  
3 اخوان پیمان استاد تمام، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران. publons
4 ازگلی محمد استادیار، گروه مدیریت جهادی، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران.  
5 اسکندری مجتبی دانشیار، گروه مدیریت جهادی، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران.  
6 الهیاری بوزنجانی احمد استادیار دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، گروه مدیریت، خراسان رضوی، ایران  
7 انصاری رنانی قاسم دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت، تهران، ایران.  
8 اورعی یزدانی بدرالدین  دانشیار، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران.  
9 آذر عادل استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.  
10 بابایی محمدباقر دانشیار، گروه مدیریت جهادی، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران.  
11 بابایی فارسانی میثم دکتری تخصصی مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان Publons
12 پهلوان شریف محمدامین استادیار، گروه مدیریت سرمایه انسانی، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران.  
13 پورصادق ناصر دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران.  
14 پورعزت علی اصغر استاد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران publons
15 پیروز علی آقا استادیار گروه مدیریت اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم، ایران.  
16 تولایی روح‌الله استادیار، گروه مدیریت دانش، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران.  
17 جاجرمی زاده محسن استادیار، دانشگاه شیراز، ایران.  
18 جوانعلی آذر مرتضی استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران.  
19 چیت سازیان علیرضا استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران.  
20 حاجی پور بهمن دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.  
21 حسین پور داوود دانشیار،دانشکده مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.   
22 خاشعی وحید دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.  
23 خانی علی پژوهشگر و مدرس گروه مدیریت جهادی، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران.  
24 خنیفر حسین استاد، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.  
25 دانایی‌فرد حسن استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.  
26 دری بهروز استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.  
27 دهقانان حامد استادیار دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری، گروه مدیریت بازرگانی، تهران، ایران.  
28 دهقانی سلطانی مهدی استادیار، گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران.  
29 دولّو مریم استادیار، دانشگاه شهید بهشتی (ره)، تهران، ایران.  
30 رضایت غلامحسین استادیار، دانشکده فرهنگی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران.  
31 رضاییان علی استاد، گروه مدیریت خط‌مشی گذاری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. publons
32 رضوانی مهران دانشیار، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.  
33 رنجبریان رسول استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهین دژ، شاهین‌دژ، ایران.  
34 زارع ساسان استادیار، گروه مدیریت تحول و تعالی، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران.  
35 سپهوند رضا استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.  
36 سلطانی محمدرضا استادیار، گروه مدیریت سرمایه انسانی، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران.  
37 سنگری نگین استادیار، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.  
38 سید جوادین سید رضا استاد، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.  
39 شکوهیار سجاد استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران publons
40 شهبازی مهدی پژوهشگر و مدرس گروه مدیریت سرمایه انسانی، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران.  
41 شیرازی علی استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، تهران، ایران.  
42 صالح نژاد سید عبدالله پژوهشگر و مدرس گروه مدیریت سرمایه انسانی، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران.  
43 صفیان مهدی استادیار، گروه مدیریت سرمایه انسانی، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران.  
44 طاهری علی استادیار، گروه مدیریت تحول و تعالی، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران.  
45 عرب اسدی حسین دکتری مدیریت منابع انسانی، عضو دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، تهران، ایران.  
46 عرب بافرانی محمدرضا استادیار، گروه آینده‌پژوهی، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران.  
47 علی شیری محمدمهدی استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران.  
48 عیسایی حسین استادیار، گروه مدیریت تحول و تعالی، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران.  
49 عیسی خانی احمد استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، گروه مدیریت، قزوین، ایران.  
50 فتحی آشتیانی علی استاد، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه بقیه‌الله الاعظم (عج)، تهران، ایران.  
51 فرتوک زاده حمیدرضا دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.  
52 فرج پهلو عبدالحسین استاد، علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران. publons
53 فرهی علی استاد، گروه مدیریت سرمایه انسانی، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران.  
54 قاسمی نژاد یاسر استادیار، گروه مدیریت دانش، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران.  
55 قربانی زاده وجه اله دانشیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران publons
56 گنجعلی اسدالله دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران.  
57 گودرزی غلامرضا دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران.  
58 لطیفی میثم دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران.  
59 محمدی ابوالفضل دانشیار، گروه مدیریت جهادی، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران.  
60 محمدی مهدی استادیار، گروه مدیریت سرمایه انسانی، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران.  
61 مصدق خواه مسعود دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)، دانشکده و پژوهشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی صنایع، تهران، ایران.  
62 مقیمی سید محمد استاد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران. publons
63 مهتدی محمدمهدی استادیار، گروه مدیریت تحول و تعالی، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران.  
64 موسوی سید علی استادیار، گروه مدیریت سرمایه انسانی، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران.  
65 میری محسن استادیار، گروه مدیریت تحول و تعالی، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران.  
66 وقوفی امید استادیار، گروه آینده‌پژوهی، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران.  
67 یاوری وحید استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران.