دوره و شماره: دوره 24، شماره 4، دی 1395 (708) 
مدخلی بر ویژگیهای رهبری اخلاقی در نهج‌البلاغه

صفحه 42-11

ابوالفضل عزیزآبادی؛ سعید مرتضوی؛ محمدعلی انصاری اول؛ فریبرز رحیم نیا


ارائه الگوی کرامت انسانی کارکنان در اسلام

صفحه 74-43

علی فلسفی؛ غلامرضا معمارزاده؛ محمد موسی خانی؛ سید مهدی الوانی


بررسی ویژگیهای استعدادی فرماندهان نظامی از منظر قرآن کریم

صفحه 186-161

عبدالحمید بیات؛ محسن محمددینی؛ مجید صادقی؛ محمد مهدی حیدری دلگرم


چکیده مقالات (عربی)

صفحه 253-246

غلامحسین باقری مهیاری