دوره و شماره: دوره 24، شماره 2، تابستان 1395 (652) 
1. سخن سردبیر

صفحه 5-9

سید محمد مقیمی


6. شناسایی و توصیف مؤلفه‌های سازمانهای جهادی

صفحه 135-166

سید محمد حسین هاشمی گلپایگانی؛ میثم لطیفی؛ مصطفی یخچالی


10. چکیده عربی

صفحه 244-251

غلامحسین باقری مهیاری