دوره و شماره: دوره 24، شماره 2، تیر 1395 (652) 
شناسایی و توصیف مؤلفه‌های سازمانهای جهادی

صفحه 135-166

سید محمد حسین هاشمی گلپایگانی؛ میثم لطیفی؛ مصطفی یخچالی


چکیده عربی

صفحه 244-251

غلامحسین باقری مهیاری