دوره و شماره: دوره 24، شماره 3، مهر 1395 (679) 
الگوی رهبری امام حسین(ع) در قیام عاشورا

صفحه 129-145

محمد حسین رحمتی؛ حسین خنیفر؛ ابراهیم کتابی


آسیب شناسی نظام کارگزاری حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران

صفحه 171-189

علی فرهی؛ محمد ابراهیم سنجقی؛ هادی فقیه علی آبادی؛ داوود سلیمانی


چکیده مقالات (عربی)

صفحه 218-225

غلامحسین باقری مهیاری