دوره و شماره: دوره 24، شماره 3، پاییز 1395 (679) 
1. سخن سردبیر

صفحه 5-11

سید محمد مقیمی


6. الگوی رهبری امام حسین(ع) در قیام عاشورا

صفحه 129-145

محمد حسین رحمتی؛ حسین خنیفر؛ ابراهیم کتابی


8. آسیب شناسی نظام کارگزاری حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران

صفحه 171-189

علی فرهی؛ محمد ابراهیم سنجقی؛ هادی فقیه علی آبادی؛ داوود سلیمانی


10. چکیده مقالات (عربی)

صفحه 218-225

غلامحسین باقری مهیاری