رابطه هوش معنوی با بهره‌وری کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

هدف پژوهش بررسی رابطه هوش‌معنوی و بهره‌وری کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است. روش پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل تمامی کارکنان شاغل در بخشهای مختلف سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است که بر اساس فرمول کوکران 331 نفر (175 نفر زن و 156 نفر مرد) به عنوان حجم نمونه تعیین شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق‌ساخته هوش‌معنوی با 25 گویه (پایایی: 85/0) و هم‌چنین پرسشنامه محقق‌ساخته بهره‌وری نیروی انسانی با 28 گویه (پایایی: 90/0) است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف، آزمون پارامتری همبستگی موسوم به آزمون همبستگی پیرسون و آزمون تی‌تک نمونه‌ای استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد بین هوش‌معنوی با بهره‌وری کارکنان و هم‌چنین بین تمامی عوامل هوش معنوی با بهره‌وری کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران رابطه‌ مستقیم وجود دارد؛ لذا پیشنهاد می‌شود به منظور تقویت این عامل و نهادینه‌کردن آن در تدوین راهبردهای کلان آموزشی سازمان، مقوله راهبردهای معنوی کارکنان مورد توجه قرار گیرد و نیز با توجه به وضعیت نسبتاً مطلوب هوش معنوی بین نیروها، مدیران، راه‌های به‌کارگیری عملی هوش معنوی را بررسی کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Spiritual Intelligence and the Productivity of the Employees of “Art and Culture Organization of Tehran Municipality”

نویسندگان [English]

 • Sayyed Muhammad Mirkamali
 • Amir Ashoob
Professor at the faculty of psychology and education, the University of Tehran
چکیده [English]

This research is intended to investigate the relationship between spiritual intelligence and the productivity of the employees of “Art and Culture Organization of Tehran Municipality”. This is a correctional study whose population includes the employees at different departments of “Art and Culture Organization of Tehran Municipality”. According to Cochrane method, a sample of 331 subjects (175 women, 156 men) was selected. A self-made intelligence questionnaire of spiritual intelligence with 25 questions (reliability = 0.85) as well as a self-made human productivity questionnaire with 28 questions (reliability = 0.90) were used for data collection. Kolmogorov-Smirnov test, Pearson correlation test and a single-sample T-test were employed for data analysis. The results indicated that there was a direct relationship between spiritual intelligence and the productivity of the Employees of Art and Cultural Organization. A direct relationship was also found out between all of the components of spiritual intelligence and the employees’ productivity. Accordingly, the researchers suggest that spiritual strategies be considered deeply in order to enhance this component and institutionalize it in the design of the general instruction strategy of the organization. As the spiritual intelligence is quite high in the employees and the managers, the ways of practical application spiritual intelligence must be investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

 • spiritual intelligence of the employees
 • Human Resource Productivity
 • organization
 • Art and Culture Organization of Tehran Municipality
 1. قرآن کریم. (1388). ترجمه محمد مهدی فولادوند. تهران: نشر دار القرآن الکریم.
 2. آسهرلوس، وحیده؛ داداشی خاص، اسماعیل (1391). تأثیر هوش معنوی مدیران بر عملکرد کارکنان سازمانهای دولتی. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی. دوره دوم. ش 3 : 97 تا 135 .
 3. آقا پیروز، علی؛ خدمتی، ابو طالب؛ شفیعی، عباس؛ بهشتی‌نژاد، سید محمود (1388). مدیریت در اسلام. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 4. ابراهیمی، سید علیرضا؛ حلاجیان، ابراهیم؛ میربلوک بزرگی، شایسته (1392). هوش معنوی کارکنان دستگاه‌های اجرایی و تأثیر آن بر اخلاق حرفه‌ای آنان. مدیریت فرهنگی. س 7. ش 19: 41 تا 52.
 5. ابیلی، خدایار؛ جاهد، حسین علی (1388). تعیین عوامل سازمانی مرتبط با بهره وری مدیران میانی. مجله روانشناسی و علوم تربیتی. س39. ش 1: 83 تا 105.
 6. امانی، ملاحت؛ شیری، اسماعیل؛ رجبی، سعید (1393). نقش هوش هیجانی و هوش معنوی در پیش‌بینی بخشودگی جوانان. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی. س 15. ش 1: 73 تا 80.
 7. ایران زاده، سلیمان؛ زمستانی، قادر؛ پاکدل بناب، مهدی؛ بابایی هروی، صادق (1392). بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و بهره‌وری کارکنان شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز. مدیریت بهره‌وری. ش 24: 49 تا 70.
 8. پورسلطانی، حسین؛ میرزایی، فهیمه؛ زارعیان، حسین (1392). ارتباط هوش معنوی و هوش فرهنگی با بهره‌وری کارکنان پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی. مطالعات مدیریت ورزشی. ش 5: 15 تا 36.
 9. جامی، عبدالرحمن (1380). نقد الفصوص فی الشرح الفصوص. تهران: مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.
 10. رشتبر، سمانه (1390). رابطه بهره‌وری با وجدان کاری کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا (س).
 11. رضائیان، علی (1372). مدیریت رفتار سازمانی (مفاهیم، نظریه‌ها و کاربردها). تهران: انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
 12. زارعی متین، حسن؛ خیراندیش، مهدی؛ جهانی، حوریه (1390). پژوهشهای مدیریت عمومی. س 4. ش 12: 71 تا 94.
 13. شریف زاده، فتاح؛ محمدى مقدم، یوسف (1388). ارتباط توانمندسازى کارکنان با بهره‌ورى نیروى انسانى کارکنان فرماندهى انتظامى استان لرستان. فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامى. س 4. ش 1: 5 تا 18.
 14. طالقانی، غلامرضا و همکاران (1390). بررسی عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری (مطالعه موردی: بانک سامان). نشریه مدیریت دولتی. دوره 3. ش 7: 115 تا 130.
 15. طوسی، محمدعلی (1385). مشارکت در مدیریت و مالکیت. تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
 16. عباسی، طیبه؛ هاشمی، محمد؛ آرمینه، احمدرضا؛ بختیاری، مهدیه (1393). تبیین رابطۀ بین سرمایۀ فکری و بهره‌وری نیروی انسانی با تأکید بر یادگیری سازمانی. مدیریت دولتی. دوره 6. ش 4: 791 تا 817.
 17. عسکری وزیری، علی؛ زارعی متین، حسن (1390). هوش معنوی و نقش آن در محیط کار با تاکید بر آموزه‌های دینی. فصلنامه اسلام و پژوهش‌های مدیریتی. س 1. ش 3: 91 تا 116.
 18. غباری بناب، باقر؛ سلیمی، محمد؛ سلیمانی، لیلا؛ نوری، ثنا (1386). هوش معنوی. اندیشه نوین دینی. س 3. ش 10: 125 تا 147.
 19. فرامرزی، سالار؛ همایی، رضا؛ سلطان حسینی، محمد (1388). بررسی رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی دانشجویان. دوفصلنامه علمی تخصصی مطالعات اسلام و روانشناسی. ش 5: 7 تا 23.
 20. قربانی، محبوبه؛ حقیقی، مهدی؛ تجریشی، ایمان محمدعلی، رسته مقدم، آرش (1391). بررسی رابطه هوش معنوی و تعهد سازمانی در یک سازمان دولتی. فرایند مدیریت و توسعه. دوره 25. ش ‌3: 67 تا 92.
 21. گل محمدیان، محسن؛ فرحبخش، کیومرث؛ اسمعیلی، معصومه (1392). اثربخشی آموزش هوش اخلاقی، معنوی و فرهنگی بر ناسازگاری زناشویی زنان. فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده. س 3. ش 2: 209 تا 232.
 22. محمدی، زرگار؛ هنری، حبیب؛ کشکر، سارا (1393). بررسی رابطه زیر سیستم‌های مدیریت دانش در سازمان یادگیرنده و بهره‌وری منابع انسانی در فدراسیون‌های ورزشی منتخب. فصلنامه مدیریت ورزشی. دوره 6. ش 1: 57 تا 74.
 23. مطهری، مرتضی (1376). انسان و ایمان. چ هشتم. قم: انتشارات صدرا.
 24. میرکمالی، محمد ( 1377). آموزش ضمن خدمت اساسی‌ترین عامل بهسازی سازمان. فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش. دوره 5. ش 17: 5 تا 10.
 25. میرکمالی، سیدمحمد؛ حیات، علی اصغر؛ نوروزی، علی؛ جراحی، نازنین (1388). بررسی رابطه توانمند‌سازی روان‌شناختی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان دانشگاه تهران. دانشور رفتار. دوره 16. ش 39: 15 تا 30.
 26. نراقی، ملا احمد (1381). معراج السعاده. چ هشتم. قم: انتشارات هجرت.
 27. نیکو مرام، هاشم (1385). تبیین و ارائه الگوی جامع و یک‌پارچه برای نظام حسابداری منابع انسانی. مجله اقتصاد مدیریت. دوره 18. ش 4: 1 تا 7.
 28. ویلیام وست (1387). روان درمانی و معنویت. ترجمه شهریار شهیدی و سلطانعلی شیر افکن. تهران: رشد.
 29. هرسی، پاول؛ بلانچارد، کنت (1375). مدیریت رفتار سازمانی. ترجمه قاسم کبیری. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
 30. یزدانی، مریم؛ اعتباریان، اکبر؛ ابزری، مهدی (1392). بررسی اثر تعدیلی تعهد سازمانی بر رابطه بین درک کارکنان از معنویت محیط کار و هوش معنوی در کارخانه ذوب آهن اصفهان. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی. سال 14. ش 2: 79 تا 88.
 31. Dougherty, T.( 2011). The relationship between spirituality, spiritual intelligence and leadership practices in student leaders in the BYU-IDAHO student activities program”. A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of education in the graduate department of educational leadership and instructional design college of education, Idaho state university.
 32. George, M. (2006). Practical application of spiritual intelligence in the workplace. Human resource management international, Digest Journal, 14(5), 3-5. 16- Hyde,B. (2004).
 33. Gupta,M,G(2012).Spiritual intelligence and emotional intelligence in realation of self efficacy and self regulation among college student, international journal of social sciences and inter disciplinary research.
 34. King DB, DeCicco TL(2009). A Viable Model and Self-Report Measure of Spiritual Intelligence. The International Journal of Transpersonal Studies.
 35. Mike, G. (2006). “Application of spiritual intelligence in the workplace”, Vol. 14, No,. 5, PP: 3-5, Emerald Group Publishing Limited, ISSN 0967-073
 36. Tangen, S (2005), 'Demystifying productivity and performance', International Journal of Productivity and Performance Management. vol. 53, no. 8, p. 726