دوره و شماره: دوره 22، شماره 2، شهریور 1393 (415) 
تدوین الگوی کیفیت خدمات در مدیریت مسجد

صفحه 57-78

رسول عباسی؛ حسن عابدی جعفری؛ غلامرضا طالقانی؛ ابوالحسن فقیهی


طراحی و تبیین نظام مدیریت مالیات محلی با رویکرد اسلامی (شهرداری تهران)

صفحه 151-183

اله مراد سیف؛ علیرضا نادری خورشیدی؛ منصور صادقی مال امیری؛ محبت رئیسی