بررسی رابطه عدالت سازمانی ادراک شده مبتنی بر آموزه های نهج البلاغه با رفتار شهروندی سازمانی

نویسندگان

اصفهان - میدان ازادی - دانشگاه اصفهان

چکیده

در این پژوهش سعی شده است تأثیر عدالت سازمانی با تکیه بر آموزه های نهج البلاغه به همراه چهار بعد آن شامل عدالت توزیعی، رویه ای، بین فردی و اطلاعاتی به عنوان متغیر مستقل بر رفتار شهروندی سازمانی به عنوان متغیر وابسته بین کارکنان دانشگاه اصفهان مورد بررسی قرار گیرد. جامعه آماری پژوهش حدود 800 نفر از کارکنان بخش اداری دانشگاه اصفهان بودند که 170 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای سنجش عدالت سازمانی بر مبنای آموزه های نهج البلاغه از پرسشنامه محقق ساخته و برای سنجش رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه ارگان، و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون از نرم افزار Spss و رویکرد معادلات ساختاری از نرم افزار  Amos  استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که عدالت سازمانی به طور کلی و سه بعد آن شامل توزیعی، رویه ای و بین فردی بر اساس آموزه های نهج البلاغه ارتباط مثبت و معنا داری با رفتار شهروندی سازمانی دارد؛ ولی ارتباط مثبت و معناداری بین عدالت اطلاعاتی و رفتار شهروندی سازمانی در این پژوهش مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Deliberating the Relationship between Perceived Organizational Justice Based on the Nahjul Balagha Teachings with Organizational Citizen Behavior (Case Study: Isfahan University Staff)

نویسندگان [English]

  • Sayyed Mohsen Allamah
  • Hamid Reza Boustani
Correspondent Author,Doctoral Student, Tarbiyat Modarres University
چکیده [English]

It has been tried to deliberate the organizational justice influence based on the Nahjul Balagha teachings along with its four dimensions including distributive, procedural, interpersonal, and informative justice as independent variable, and organizational citizen behavior as dependent variable among the employees of Isfahan University in this research. The research population included about 800 people of the staff of Isfahan Universityfrom which 170 people were selected through the simple random sampling method. To assess the organizational justice based on the Nahjul Balagha teachings, the researcher-made questionnaire was applied and to assess the organizational citizen behavior the organ questionnaire was used. To analyze the data Pierson’s coefficient correlation with Spss software and the structural equations with Amos software were employed. The results of the research displayed that the organizational justice, in general, and its three dimensions including distributive, procedural, and interpersonal ones based on the Nahjul Balagha teachings have a positive and meaningful relationship with the organizational citizen behavior, but no positive and meaningful relationship was observrd between the informative justice and the organizational citizen behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Citizen Behavior
  • Organizational Justice and the Nahjul Balagha
  • Islamic Management and Organizational Justice