الگوی صدور دستور در نامه 46 امام علی (ع)

نویسنده

امام حسین علیه السلام

چکیده

در این مقاله نامه 46 حضرت امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام با روش تفسیری و استنباطی مورد بررسی قرار گرفت. سؤالات پژوهش عبارت است از: نکات مدیریتی در این نامه کدام است؟ الگوی صدور دستور بر اساس مطالب نامه چگونه است؟ با بررسی این نامه و مطابقت مطالب آن با برخی متون رایج مدیریت، نکات مدیریتی فراوانی مشاهده شد که یاد خدا در همه حال، حفظ دین، توجه به محیط داخلی و خارجی در مدیریت، ایجاد انگیزه در مدیران رده پایین­تر، شناخت رفتارهای مطلوب و نامطلوب و پیامدهای آنها، رعایت اخلاق اسلامی مانند فروتنی و گشاده­رویی در مدیریت، اثربخشی سبک رهبری، رعایت مناسبات انسانی مبتنی بر عدالت و برابری، روحیه خدمتگزاری و... از جمله آنان است. مدیران جامعه اسلامی با رعایت این نکات می­توانند مدیرانی موفق باشند و در جهت تعالی سازمان و جامعه نقش مهمی ایفا کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pattern of Issuing Instructions According to Imam Ali’s (A.S.) Letter 46 (in the Nahjul Balagha)

نویسنده [English]

  • Sayyed Abdorreza Husseini
Assistant Professor, Management Department, Imam Hussein (A.S.) Complex University
چکیده [English]

In the article, the letter 46 of hazrat Ameerul Momineen  Imam Ali (A.S.)was deliberated by using an interpretational and inferential method. Research questions are: What are the managerial points in the letter? How is the pattern of issuing instructions based on the contents of the letter? Deliberating the letter and comparing its contents with some texts of the current management led to a lot of managerial points some of which are as follow: remembering Allah, the Exalted, in all positions, preserving the religion, paying attention to the internal and external environment of the organization, motivating the lower status managers, recognizing favorable and unfavorable behaviors and their consequences, observing the Islamic morals as humility, broad face in managing, effectiveness of leadership style, observing human relations based on justice and equity, morale of willingness to serve, … . By observing these points,managers of the Islamic society can be successful and play an important role for the transcendence of the organization as well as that of the society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Nahjul Balagha and Management
  • Islamic Management based on the Nahjul Balagha
  • Leadership Style and Contingency Management
  • Practical Aspects of the Islamic Management