شناسایی و رتبه بندی شاخصهای ارزیابی عملکرد مساجد تهران

نویسندگان

تهران، بزرگراه چمران، پل گیشا

چکیده

این پژوهش، مسجد را از نظر دانش مدیریت و موضوع ارزیابی عملکرد، مورد مطالعه قرار داده و در دو بخش نظری و عملی تنظیم شده است. در بخش نظری پس از مروری بر ادبیات پژوهش، شاخصهای ارزیابی عملکرد مساجد از منابع کتابخانه­ای مشخص شد و مورد پالایش قرار گرفت تا در شش مقوله اجتماعی، انتظامی، فرهنگی ـ آموزشی، عمرانی ـ اقتصادی، رسانه­ای (ارتباطی و تعاملی) و عبادی طبقه بندی شود. در بخش عملی نیز با توجه به شاخصهای منابع کتابخانه‌ای و با استفاده از روش دلفی و توزیع پرسشنامه برای یازده نفر از خبرگان حوزه امور مساجد و بررسی نظر آنان به تدوین شاخصهای ارزیابی عملکرد مساجد پرداخته شد. در نهایت شاخصها در شش مقوله به تفکیک موضوعات با استفاده از شیوه­های آماری SAW و TOPSIS و نتایج آنها رتبه بندی شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد مهمترین کارکرد مساجد، کارکرد فرهنگی ـ آموزشی و کم اهمیت ترین آن، کارکرد انتظامی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognizing and Ranking Performance Appraisal Indices of Tehran Mosques

نویسندگان [English]

  • Sayyed Sajjad Mir Ghazanfari
  • Meisam Latifi
  • Adel Azar
Professor. Tarbiyat Modarres University
چکیده [English]

Regarding management knowledge and performance appraisal, the research has studied the mosque. It has been arranged in two theoretical and practical sections. In the theoretical part, after reviewing the research literature, the indices of the performance have been determined based on library sources which were strained to be classified into six categories: social, police service, cultural-educational, constructive-economic,  of media(communicative and interactive), and devotional. In the practical part, regarding library sources indices, having used Delphi method and questionnaire distribution for eleven experts in mosque affaires, their viewpoints were pondered and the mosque performance appraisal indices were formulated. Finally, the indices were ranked in six categories separated by subjects via using SAW and TOPSIS statistical methods and their outcomes. The outcomes of the research display the mosques cultural-educational performance is the most important and police service performance is the least importantof all.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mosque Performance Assessment
  • Mosque Performance Appraisal
  • Mosque and Public Administration