طراحی و تبیین نظام مدیریت مالیات محلی با رویکرد اسلامی (شهرداری تهران)

نویسندگان

1 -

2 تهران، بزرگراه شهید بابایی، دانشگاه امام حسین(ع)، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی

چکیده

نظام مدیریت مالیات محلی، نقش تعیین کننده­ای در تأمین منابع درامد پایدار شهری ایفا   می­کند. این تحقیق به­دنبال معرفی مفاهیم، مرور ادبیات نظری، عوامل و شاخصهای کلیدی نظام مدیریت مالیات محلی با رویکرد اسلامی و در نهایت ارائه الگوی مفهومی نظام است. برای یافتن پاسخ سؤالات تحقیق، پرسشنامه توسط 130 نفر از مدیران و مسئولان امور مالیات محلی شهرداری تهران تکمیل شد و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و LISREL در مورد سؤالهای تحقیق، آزمون به عمل آمد و الگوی پیشنهادی نیز با استفاده از شیوه­های تحلیل عاملی و معادلات ساختاری تأیید شد. نتایج نشان می­دهد که در نظام مالیات محلی مطلوب شهرداری تهران در بعد ورودیها سه عامل اهداف، راهبردها و سیاستهای منابع درامد مالیاتی در بعد فرایندها سه عامل فرایندهای مدیریتی، اصلی و پشتیبانی منابع درامد مالیاتی و در بعد خروجیها سه عامل کارایی، اثربخشی و رضایت ذی­نفعان درامد مالیاتی مهم است؛ بدین ترتیب و با عنایت به نارساییهای تأمین منابع درامدی و الزام قانونی برای دستیابی به چشم انداز و حاکمیت ارزشهای اسلامی در شهر تهران، باید نسبت به طراحی و اجرای نظام مطلوب درامدی اقدام لازم به­عمل آید. در همین راستا پیشنهادهایی نیز ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and Elaborating Management System for Local Taxes by Islamic Approach (Tehran Municipality)

نویسندگان [English]

  • Allah Morad Seif 1
  • Alireza Naderi
  • Mansur Sadeghi 2
  • Mohebbat Raisi
1 Associate Professor, Economy Department, Imam Hussein (A.S.) Complex University
2 Associate Professor, Management Department, Imam Hussein (A.S.) Complex University
چکیده [English]

Local taxes management system performs a decisive role in providing stable urban income sources. The research is to introduce concepts, review theoretical literature, and present key indices and elements of the local taxes management system by the Islamic approach; and it is to present the conceptual pattern of the system, at last. To find the answers to the questions, the questionnaires were completed by 130 administrators and officials of Tehran municipality local taxes affaires.Using SPSS and LISREL softwares for the research questions, the tests were tried and having used factor analysis and structural equations, the suggested pattern was confirmed. The outcomes indicate that in the proper local taxes system of Tehran municipality objectives, strategies, and policies of taxes income sources as the inputs; managerial, main and backingprocesses of taxes income sources as the processes; and efficiency, effectiveness, and stakeholders satisfaction of taxes income as outputs are important. Thus, regarding the shortages of providing income sources and legal obligations for achieving the outlook andruling of theIslamic values in Tehran, measures should be taken to design and enforce the proper income system. Some suggestions have been made in the same direction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic City and Islamic Management
  • Collecting Local Taxes for Administering the City
  • Stable Income of Teheran Municipality
  • Comprehensive Urban Management by Islamic Approach