دوره و شماره: دوره 21، شماره 2، تیر 1392 (306) 
الگوی انگیزش انسان در سازمان از دیدگاه قرآن کریم

صفحه 11-36

سیامک احمدنیا آلاشتی؛ ابوالفضل محمدی؛ محمد بازرگانی؛ مجتبی اسکندری


واکاوی دلایل بنیادین خط مشی گذاری عمومی در جامعه اسلامی ایران

صفحه 27-56

اعظم میرزمانی؛ علی اصغر پورعزت؛ مجتبی امیری؛ حسن دانایی فرد


تبیین مدیریت دانش از دیدگاه اسلام

صفحه 99-126

پیمان اخوان؛ سیدپیمان خادم الحسینی