واکاوی دلایل بنیادین خط مشی گذاری عمومی در جامعه اسلامی ایران

نویسندگان

1 تهران

2 تربیت مدرس

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی چگونگی تأثیر اسلام بر دلایل بنیادین خط­مشی­گذاری در پرتو تحلیل هرمنوتیک و تحلیل محتوای کیفی جهتدار است؛ برای این منظور، ابتدا با بررسی هرمنوتیکی دلایل بنیادین اقدام در جریان غالب ادبیات خط­مشی، نتیجه می­گیرد که بنیادیترین دلیل خط­مشی­گذاری عمومی (اصل منفعت)، اصلی لیبرالی است که بر مبنای مفروضات فایده­گرایانه درباره انسان و حکومت بنا شده است؛ سپس با استفاده از تم اصلی و مقوله­های حاصل از هرمنوتیک به تحلیل محتوای آثار علامه جوادی آملی می­پردازد و نتیجه می­گیرد که دلیل اصلی خط­مشی­گذاری عمومی در جامعه اسلامی، اصل حق است. در این پژوهش برای سنجش قابلیت اعتبار و تأیید تحلیل به خبرگان مراجعه شد؛ هم­چنین برای تبیین دلیل بنیادین خط­مشی­گذاری عمومی در جامعه اسلامی ایران، امکان ­انتقال یافته­های تحلیل، در معرض ارزیابی خبرگان قرار گرفت و این نتیجه به­دست آمد که بر اساس نظر برخی از خبرگان، دلیل اصلی خط­مشی عمومی در جامعه ایران، اصل حق­مداری است درحالی­که بخشی دیگر همچنان اصل منفعت را مورد اشاره قرار می­دهند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Deliberating the Fundamental Reasons for Public Policy Making in the Islamic Society of Iran

نویسندگان [English]

  • Aazam Mirzamani 1
  • Ali Asghar Pourezzat 1
  • Mojtaba Amiri 1
  • Hassan Danaie Fard 2
1 Correspondent Author: Doctoral Student in Public Policy Making, Management Faculty, Tehran University
2 Assistant Professor in Management and Economics Faculty, Trabiyat Modarres University
چکیده [English]

The objective of this research is to deliberate the way Islam leaves an   impression on the fundamental reasons of policy making under the hermeneutic analysis and goal-oriented qualitative content analysis. For this purpose, first, it deliberates the essential reasons of actions in the prevailing flow of policy literature hermeneutically, it concludes that the most essential reason for the public policy making ( the principle of benefit), is a liberal principle which is based on the benefit-oriented assumptions about man and government. Then, using the main theme and the categories obtained from the hermeneutic study, it analyzes the contents of Allamah Javadi’s works and concludes that the main reason of the public policy making in the Islamic society is the principle of truth. For measuring the validity and confirming the analysis the researchers referred to the experts. Also, for explaining essential reason for the public policy making in the Islamic society of Iran, the possibility of transferring analysis findings, were exposed to the experts’ assessment which made it clear that some experts opined the main reason for the public policy making in Iran society is the truth- oriented principle, while some others refer to the benefit principle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dissemination of Policy
  • Culture and Society
  • Islam and Society
  • Liberalism and Society