منشور فرماندهی کارامد بر گرفته از نهج البلاغه

نویسندگان

امام حسین (ع)

چکیده

این تحقیق با عنوان «منشور فرماندهی کارامد در نیروی انتظامی از دیدگاه نهج البلاغه» تحت تأثیر اهداف متعالی نظام اسلامی در حوزه امنیت همه جانبه، نقش فرماندهی انتظامی در تحقق این اهداف، خلأ سبک و الگویی که با پیروی از آن بتوان با حداقل تلفات، زمان و امکانات موفق به کسب حداکثر نتایج شد، و از سوی دیگر تحت تأثیر از فرصتها و تهدیدات در محیط خارجی و قوتها و ضعف‌ها در محیط داخلی است، مقاله بر آن است تا منشور فرماندهی کارامد را در ناجا با مطالعه اکتشافی از منبع گرانبهای نهج‌البلاغه مشخص کند. این نوشتار، که نتیجه یک طرح پژوهشی است از حیث هدف، کاربردی و  از حیث سطح تحلیل بر خوردار از ماهیتی توصیفی ـ استنباطی و از حیث رویکرد و طبقه‌بندی روش به روش کتابخانه­ای متکی است. داده­های مورد نیاز از راه مطالعات کتابخانه­ای و مراجعه به تارنماهای اینترنتی با استفاده از ابزار فیش، گردآوری شده است. این نوشتار با طرح پرسش اصلی تحقیق: «از دیدگاه نهج‌البلاغه، منشور فرماندهی کارامد در نیروی انتظامی در راستای اجرای ماموریتها از چه اصولی برخوردار است؟»، پاسخی منطقی و مستدل عرضه، و با مطالعات اکتشافی و بهره‌گیری از نظر خبرگان، اصول دوازده‌گانه‌ای برای منشور تدوین شده است. محققین بر این باورند که با نهادینه شدن منشور، ظرفیتهای پنجگانه (مقابله با تهدیدات سخت، نیمه سخت، نرم، عمق بخشی داخلی و عمق بخشی خارجی) برای نظام سیاسی اسلام شکل خواهدگرفت که در راستای نهادینه شدن آن در پایان نوشتار، پیشنهادهایی در سه سطح عرضه شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective Command Charter from the Nahjolbalaghah View Point

نویسندگان [English]

  • Esmaeel Khan Ahmadi
  • Sayyed Mostafa Madani
Member of Scientific Board, Imam Hussein (pbuh) University
چکیده [English]

The research, named as “the effective command charter in the disciplinary force from the Nahjolbalaghah view point”, on one hand,is impressed by the high goals of the Islamic system in multilateral security area, the disciplinary command’s role to achieve these goals, and the lack of a model to follow in order to attain the most results by losing the least casualties, time, and possibilities; and by the opportunities and threats in the external environment and strengths and weaknesses in the internal environment, on the other. The article is to determine the effective command charter in NAJA through exploratory study from the valuable Nahjolbalaghah. The article, which is the result of a research, is based on an applied objective, descriptive-inferential analysis, and documentary method .The required data have been gathered via documentary studies and internet sites by using slips. Asking the main question of the research: “What are the principles of effective command charter in the disciplinary force from the Nahjolbalaghah view point” for operating the missions?”, a reasonable and documented answer was given. Utilizing exploratory studies and the experts’ views, twelvefold principles have been designed for the charter.  The researchers believe that through institutionalizing the charter the fivefold capacities (confronting hard, semi-hard, and soft threats, internal deepening, and external deepening) will be configured for the political system of Islam. At the end of the article, some proposals have been presented in three levels to institutionalize it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Najolbalaghah and Disciplinary Forces
  • High Goals in Command Charter
  • Effective Disciplinary Force