تأثیر فرهنگ خدمتگزاری بر پاسخگویی فردی و مسئولیت اجتماعی کارکنان با تأکید بر اخلاق کار اسلامی

نویسندگان

1 ارومیه

2 شهید مدنی آذربایجان

چکیده

پژوهش پیش رو با هدف بررسی نقش فرهنگ خدمتگزاری در ارتقای سطح مسئولیت اجتماعی و پاسخگویی فردی در میان کارکنان شرکت نفت و گاز آغاجاری انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمام کارکنان شاغل در شرکت است که از میان آنها 246 نفر با استفاده از فرمول کوکران به­عنوان نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است، و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد استفاده شد. به منظور ارزیابی روابط بین متغیرهای مکنون اندازه گیری شده در الگوی مفهومی از روش الگویابی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته های تحلیل همبستگی میان متغیرهای پژوهش نشان می دهد که میان متغیرهای فرهنگ خدمتگزاری، پاسخگویی فردی، مسئولیت اجتماعی و اخلاق کار اسلامی (بجز مسیر فرهنگ خدمتگزاری و مسئولیت اجتماعی) همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. در این پژوهش هم­چنین، نقش میانجی اخلاق اسلامی کار در روابط میان متغیرهای فرهنگ خدمتگزاری و مسئولیت اجتماعی و نیز فرهنگ خدمتگزاری و پاسخگویی فردی مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Effects of Service Culture on Individual and Social Responsibility of the Employees of Aghajari Petroleum and Gas Company, Considering the Role of the Islamic Work Ethics (IWE)

نویسندگان [English]

  • Zahra Haydari Zadeh 1
  • Mohammad Hassani 1
  • Abolfazl Ghasem Zadeh Alishahi 2
1 Correspondent Author: Graduate Student in Educational Management, Orumiyeh University
2 Assistant Professor, Shahid Madani University, Azarbayejan
چکیده [English]

The current research has been done to investigate the role of service culture on the promotion of Individual accountability and social responsibility among employees of Aghajari petroleum and gas company. The statistical population includes all of the company employees among which 246 people were selected as the sample by using Cochran formula. The methodology is descriptive– correlative and standard questionnaires were applied for gathering data. In order to evaluate the relations between measured and latent variables in the conceptual model, the structural equation model was utilized. The results indicate that there is a positive and significant correlation among these variables except for the path of service culture and social responsibility. Moreover, the mediator role of IWE in the relations among variables of service culture and social responsibility, and also service culture and individual accountability were confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Service Culture
  • Islamic Work Ethics (IWE)
  • Social Responsibility
  • Individual Accountability