تبیین جایگاه سنت رزق و اعتقاد به آن در کسب و کار از دیدگاه قرآن کریم

نویسندگان

1 امام صادق علیه السلام

2 آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

در این پژوهش تلاش شده است با استفاده از روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم و با تأکید بر تفسیر المیزان، ابتدا به تبیین سنت رزق و ابعاد آن پرداخته شود. سه بعد برای الگوی مفهومی در نظر گرفته شد که رزق، رازق و مرزوق مقوله های اصلی را تشکیل می­دهد. در مقوله اول موضوعاتی نظیر مصداقهای رزق، توصیفات رزق، دوگانهای رزق، قبض و بسط رزق و حکمت و عوامل آن تبیین شد. در مقوله دوم خداوند متعال به عنوان رازق حقیقی معرفی شد. در مقوله سوم موضوعات مختلفی نظیر رفتار مرزوقین در مقابل قبض و بسط رزق، آسیبهای رفتاری در      بهره­مندی از نعمت و وظایف مرزوقین در مقابل بهره­مندی از رزق تبیین شد. در ادامه دو کارکرد سازمانی نهادینه شدن سنت رزق بیان شد. کارکرد نخست بر توجه به سنتهای الهی در        برنامه­ریزیهای سازمانی در سطوح مختلف تأکید دارد. کارکرد دوم بازخوانی اصل رقابت به عنوان مبنایی­ترین مفهوم در نظریه­های مدیریت راهبردی مبتنی بر تفکر بازار است که برای تحلیل آن یک مسیر چهار سطحی پیشنهاد شد. سطوح این مسیر به ترتیب عبارت است از غایت شناسی، سنت شناسی، رابطه شناسی و روش شناسی. این نوشتار تا حدودی ناظر به سطح سنت شناسی است و البته در خصوص سطح رابطه شناسی اشاراتی برای تحلیل رابطه بین فردی انسانها در جامعه عرضه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Elaborating Status of Sustenance Law and Believing in It in Business from the Holy Quran

نویسندگان [English]

  • Mesbaholhoda Bagheri 1
  • Mahdi Sepehri 1
  • Saeed Masoodipour 2
1 Associate Professor, Imam Sadegh (pbuh) University
2 Correspondent Author: Doctoral Student in Marketing Management – Islamic Free University, Tehran , Center Unit
چکیده [English]

This article tries to use the subject research method in the holy Quran , underlining the Almizan interpretation, in order to elaborate the sustenance law ( sunnah) and its dimensions. Three dimensions were regarded for the conceptual model in which the sustenance, the provider, and the one who is provided with sustenance are the main topics. In the first topic, subjects as evidences of sustenance, sustenance descriptions, sustenance expansion and contraction, reasons, and causes of sustenance were elaborated. In the second topic, Allah, the Exalted, was introduced as the Real Provider. In the third topic, various subjects as the behaviors of those who are provided with sustenance against sustenance expansion and contraction, behavioral damages in exploiting favors, and the duties of those who are provided with sustenance in return for exploiting sustenance were elaborated. Next, two organizational functions for institutionalizing the sustenance law (sunnah) were explained. The first function lays stress on paying attention to the Divine laws in different levels of organizational programming. The second function is rereading the principle of competition as the most basic concept in the strategic management theories based on the market attitude for which a four-level path of analysis was proposed. The levels of the path are: eschatology, knowing law (sunnah), knowing relations, and methodology. This article provides for knowing law (sunnah) level to some extent. Of course, some directions were given for knowing relations level to help analyze inter personal relations of the people in the society.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Law (Sunnah) and Sustenance in the Holy Quran
  • Business and Sustenance, Almizan Interpretation
  • Subject Research in the Holy Quran