شناسایی و رتبه بندی معیارهای مؤثر بر مکان یابی مساجد

نویسندگان

1 تربیت مدرس

2 امام صادق علیه السلام

چکیده

آنچه در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته، مسئله مهم مکان­یابی مساجد در شهرسازی و مدیریت شهری است؛ بدین منظور، پژوهش با دو سؤال اصلی پیگیری شده است: 1 ـ معیارهای مؤثر بر مکان­یابی مساجد کدام است 2 ـ وزن هر یک از معیارهای مؤثر بر مکان­یابی مساجد چقدر است؟ برای پاسخ به این سؤالات، ابتدا معیارهای مؤثر بر مکان­یابی در پژوهشهای پیشین و آثار دینی مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه برای وزندهی معیارها از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شد. نتایج حاکی است که 20 معیار اصلی، ذیل چهار گروه معیارهای جمعیتی، مذهبی، شهرسازی و اجتماعی قابل طرح است. در زمینه گروه معیارها به ترتیب معیارهای مذهبی و شهرسازی از درجه اهمیت بیشتری برخوردار شد. شعاع دسترسی، تراکم جمعیت و دسترسی آسان به عنوان مهمترین معیارها در مکان­یابی مساجد اولویت­بندی شد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognizing and Rating Effective Measures for Mosques Location

نویسندگان [English]

  • Adel Azar 1
  • Maisam Latifi 2
  • Mahdi Torkamani 2
چکیده [English]

What has been taken into consideration in this research is the important issue of locating the mosques in urbanism and urban management. For this reason, the research has been pursued by two questions: 1.What are the effective measures for locating the mosques? 2. How much is the weigh of each of the measures for locating the mosques? To answer these questions, at first, the effective measures for locating of the previous studies and the religious works were examined then, the analysis of hierarchical process (AHP) method was used to weigh the measures. The results display that there are 20 main measures which can be divided into four groups of measures including those of population, religion, urbanism, and society from which the measures of the religion and urbanism are more important, respectively.  The scope of access, population density, and facile availability were preferred as the most important measures in the mosques location.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mosques Location
  • Islamic Management and the Mosques
  • AHP method
  • Urban Management and Mosque Building
  • Urbanism and Mosque Building