استخراج معیارهای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های فرهنگی مبتنی بر انتظارات و مطالبات مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

نویسندگان

1 امام حسین علیه السلام

2 مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور

چکیده

تاکنون در پژوهشهای حوزه ارزیابی و مدیریت عملکرد دستگاه‌های فرهنگی کشور، بیشتر به ارزیابی عملکرد کارکنان یا مدیریت عملکرد سازمانی مبتنی بر الگوهای رایج توجه شده و بر تأمین انتظارات و توقعات رهبران دینی، بویژه مطالبات و انتظارات مقام معظم رهبری، کمتر توجه شده است. هدف این پژوهش مشخص کردن شاخصها و معیارهای سنجش و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های فرهنگی است. به همین منظور مجموعه سخنرانیهای مقام معظم رهبری بین سالهای 1368 تا 1393 مرور، و نکات مرتبط با موضوع در حوزه‌های کلان سیاستگذاری، اجرا و نظارت بر دستگاه‌های فرهنگی، استخراج، و در هشت مضمون سازمان­دهنده و 130 مضمون اصلی، دسته‌بندی شد. در این پژوهش از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. مضامین سازمان­دهنده این تحقیق عبارت است از: هدایت جامعه به سوی فرهنگ اسلامی و ارزشهای انقلابی، تحکیم اعتقاد مردم به کارامدی نظام اسلامی، تعالی فرهنگ عمومی، رویارویی با فرهنگ مهاجم، کارامدی مدیریت فرهنگی کشور، استفاده از هنر در تعالی فرهنگ، هویت ملی ـ ایرانی، خودباوری و تولید علم. به دلیل متفاوت­بودن مأموریتها و وظایف هر یک از دستگاه‌های فرهنگی کشور در این تحقیق تلاش شده است معیارها و شاخصهای عمومی، اساسی و راهبردی که می­توان بر پایه آنها عملکرد دستگاه‌های فرهنگی را مورد نقد و ارزیابی قرار داد، شناسایی و مشخص گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Performance Evaluation Standards for Cultural Bodies of the Country on the Basis of the Supreme Leader’s Expectations and Demands

نویسندگان [English]

 • Muhammad Reza Sultani 1
 • Ali Khani 2
1 Corresponding author, assistant professor at Imam Hussein Comprehensive University
2 PhD candidate at Business administration, Payam Noor University
چکیده [English]

So far, studies in the field of performance evaluation and management of the cultural bodies have been devoted to the evaluation of the employees and performance management according to the common existing models. Meeting the demands and expectations of the religious leaders, especially those of the supreme leader, has not been under consideration. This research is intended to identify indicators and standards for performance evaluation of the cultural bodies. Hence, all the speeches of the supreme leader, from 1989 to 2014, were reviewed to derive issues relating to policymaking, administration, and supervision. The issues were classified into eight organizer themes and 130 main themes. The research followed thematic analysis method. The organizer themes included directing the society towards Islamic culture and revolutionary values, stabilizing people’s belief in the efficiency of the Islamic system, interaction in popular culture, fighting against aggressive culture, effectiveness of the cultural management in the country, applying art for cultural excellence, national- Iranian identity, self-reliance, and knowledge production. As the missions and duties of the cultural bodies are different, the researchers have tried to identify general, strategic, and essential indicators through which their performance can be evaluated.

کلیدواژه‌ها [English]

 • performance evaluation
 • strategic indicators
 • cultural bodies
 • the supreme leader’s demands and expectations
 • thematic analysis
 1. نهج البلاغه.
 2. امام خمینی، سید روح اله (1364). صحیفه نور. ج15. تهران: مؤسسه حفظ و نشر آثار امام خمینی (ره).
 3. اولیاء، محمد صالح (1385الف). طراحی مبانی نظام ارزیابی عملکرد سازمانهای فرهنگی. دو هفته نامه مهندسی سایتها فرهنگی. ش5.
 4. اولیاء، محمد صالح (1385ب). طراحی مبانی نظام ارزیابی عملکرد سازمانهای فرهنگی. ماهنامه مهندسی فرهنگی. ش6 و7.
 5. پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری(مدظله العالی) www.khamenei.ir
 6. پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) www.leader.ir
 7. حقیقی، محمد علی؛ غفوریان، بهزاد؛ جمشیدی، حمزه؛ معینی، منصوره (1380). مدیریت رفتار سازمانی. تهران: ترمه.
 8. دانایی فرد، حسن؛ باقری کنی، مصباح الهدی؛ خانی، علی (1394). فهم اولویتهای راهبردی تحول نظام آموزش و پرورش از دیدگاه امام خامنه‌ای. مدیریت اسلامی. س23. ش1: 105-135.
 9. دانایی فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدی؛ آذر، عادل (1383). روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: نشر صفار.
 10. رجب زاده، احمد (1379). آیا درک واحدی از مفهوم فرهنگ عمومی وجود دارد؟. فرهنگ عمومی. ش7.
 11. زالی، محمد رضا (1382). طراحی مدل ارزیابی عملکرد سازمانهای تحقیقاتی صنعتی کشور. رساله دکتری مدیریت. دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
 12. سرمد، زهره؛ بازگان، عباس؛ حجازی، الهه (1385). روشهای تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگاه.
 13. سید خاموشی، سید مهدی؛ نظری، ابوالفضل (1387). ارزیابی تصمیمات استراتژیک فرهنگی بر اساس ارزشهای اسلامی، مورد مطالعه: حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی. اندیشه مدیریت. س2. ش2: 155-190.
 14. عابدی جعفری، حسن و همکاران (1390). تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارامد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی. اندیشه مدیریت راهبردی. س5. ش2: 151-198.
 15. غلامی، حمید؛ نورعلیزاده، حمید رضا (1382). مقایسه روش‌های ارزیابی عملکرد. اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد. جهاد دانشگاهی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
 16. محمدپور، احمد (1390). روش تحقیق کیفی ضد روش. تهران: انتشارات جامعه شناسان.
 17. معاونت پژوهشی و آموزشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (1378). سیاست فرهنگی و الگوی ارائه گزارش در فعالیتهای فرهنگی. تهران: انتشارات باز.
 18. Aguinis H. (2005). Performance management. New Jersey: Pearson, Prentice Hall.
 19. Akao, Y. & Hoshin Kanri (1991). Policy Deployment For Successful TQM. Productivity Press Ins. Cambridge, M.A. Chapters 1- 4 & 5.
 20. Atkinson, A. A., Waterhouse, J. H., & Wells, R. B. (1997). A stakeholder Approach to strategic performance Measurement. Sloan Management Review Spring, pp.25-37
 21. Babich, P. (2005). Hoshin Handbook: Chart the Course for Organization (Total Quality Engineering), Hardcover. Central Kentucky Book Supply, Ky USA.
 22. Baldrige, C. (2004). For Performance Excellence Measurement, Analysis and knowledge Management. Georgia O'Keefe Elementary School.
 23. Bernardin, H. J. (1977). Behavioral expectation scales versus summated scales: A fairer comparison. Journal of Applied Psychology, 62(4), pp.422-427.
 24. Borman, W. C. (1979). Format and training effects on rating accuracy and rater errors. Journal of Applied Psychology, 64(4), pp.410-421.
 25. Cardy R.L Cardy , (2004). performance management :concepts, skills, and exercises, m.e.sharpe
 26. Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS quarterly, 13(3), pp.319–340.
 27. Dessler, G. (2008). Human resource management (11th ed.). New Jersey: Pearson Education.
 28. Ghalayini, A. M., Noble, J. S., & Crowe, T. J. (1997). An Integrated Dynamic performance Measurement system for Improving Manufacturing competitiveness. International Journal of Production Economics. 48, pp. 207-225.
 29. Gudelis, D. (2002) Improving public governance by using performance evaluation and knowledge management approaches. Public Policy and Administration 2004; 10: 21-6.
 30. Kaplan R.S and Norton D.P. (1992). The Balanced Scorecard – measures that drive Performance. Harvard Business Review.
 31. Kanji, G. (2002). Performance Measurement System. Total Quality Management. 13(5), 705-720.
 32. Kenyon, D. A. (1997, May). Strategic Planning With The Hoshin Process. Quality Digest. 7(5), pp. 55-65.
 33. lawler E.E ,(2008). Make Human Capital a Source of Competitive Advantage, Organizational Dynamics 38 , pp. 1-7
 34. mone and London e.m. (2010). employee engagement through effective performance management : A practical guide for managers, routledge. new york
 35. Pukalos, E. D., & O’Leary, R. S. (2011). Why is performance management broken? Industrial and Organizational Psychology, 4(2), pp. 146–164.
 36. Pukalos, E. D., & Wexley, K. N. (1983). The relationship among perceptual similarity, sex, and performance ratings in manager-subordinate dyads. Academy of Management Journal, 26(1), pp. 129–139.
 37. Pulakos E.D, (2009). performance management : A new approach for driving business results , wiley – blackwell , malden ,ma
 38. Singer , m , (1990).human resource management, pws – kent pubishing
 39. Tangen, S. (2004). Professional practice performance Measurement: from philosophy to practice. International Journal of Productivity and performance Management. 53(8), pp. 726-737.
 40. Witcher, B. J. (2003). Policy Management of Strategy (Hoshin Kanri). Journal of Strategic Change. 12(2), pp. 83-94.