دوره و شماره: دوره 29، شماره 1، بهار 1400 
2. شناسایی ابعاد نیازهای اجتماعی در صحیفه سجادیه DOR: 20.1001.1.22516980.1400.29.1.2.4

صفحه 37-61

حمیدرضا ابراهیمی؛ حجت وحدتی؛ رضا سپهوند؛ محمودرضا اسماعیلی


5. تبیین مضمونهای تعالی اخلاق سازمانی در پرتو نهج‌البلاغه DOR: 20.1001.1.22516980.1400.29.1.5.7

صفحه 121-148

مسعود حقیقت شهرستانی؛ علی اصغر پورعزت؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ ناصر حمیدی


6. طراحی الگوی رهبری فرماندهان دوران دفاع مقدس با استفاده از رویکرد ترکیبی DOR: 20.1001.1.22516980.1400.29.1.6.8

صفحه 149-176

ابراهیم بهمنی؛ هادی تیموری؛ محمد حسین مشرف جوادی؛ علی ربانی خوراسگانی