طراحی الگوی رهبری فرماندهان دوران دفاع مقدس با استفاده از رویکرد ترکیبی DOR: 20.1001.1.22516980.1400.29.1.6.8

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

4 استاد گروه علوم اجتماعی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

این پژوهش به‌صورت ترکیبی و با هدف طراحی الگوی رهبری فرماندهان دوران دفاع مقدس انجام شده است. در بخش کیفی پژوهش از روش نظریه­ داده‌­بنیاد استفاده شده و جامعه مورد مطالعه، فرماندهان دوران دفاع مقدّس یکی از یگانهای نیروی زمینی ارتش است که 18 نفر از آنها به روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب، و داده­ها به روش مصاحبه عمیق، گردآوری و با استفاده از نرم‌افزار  NVivo 10 شناسه‌گذاری و تحلیل شد. جامعه آماری بخش کمّی پژوهش، فرماندهان و کارکنان آن یگان هستند که اعضای نمونه آماری به روش نمونه­گیری طبقه­ای تصادفی انتخاب شده­اند. داده­ها با توزیع و بازگشت 351 پرسشنامه محقق ساخته، گردآوری شد.  نتایج تحلیل داده­ها حاکی است که مقوله جهان­بینی ایثار، پدیده محوری الگوی رهبری فرماندهان دوران دفاع مقدّس است که بعد از تأثیرپذیری از شرایط علّی، مداخله­گر و زمینه­ای، باعث اتخاذ راهبردهای رفتاری مانند خدمت و توجه به پیروان، تعهد اخلاقی، صداقت، ارتباطات عاطفی و معنوی، شجاعت و خطرپذیری از سوی فرماندهان شده و در ادامه تحقق پیامدهایی مانند پیروزی در میدان نبرد، انسجام جامعه و افزایش قدرت بازدارندگی نظامی را به همراه داشته است. یافته‌های معادلات ساختاری در بخش کمّی، تأییدکننده روابط مؤلفه‌های الگوی رهبری طراحی‌شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Leadership Model of the Holy Defense Commanders Through Mixed Method

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Bahmani 1
  • Hadi Teimoori 2
  • Mohammad Hussein Musharraf Javadi 3
  • Ali Rabbani Khorasgani 4
1 PhD candidate in business administration, University of Isfahan, Isfahan
2 Associate professor at the Department of Management, University of Isfahan, Isfahan
3 Assistant professor at the Department of Management, University of Isfahan, Isfahan
4 Full professor at the Department of Social Sciences, University of Isfahan, Isfahan
چکیده [English]

This mixed research is carried out with the aim of designing the leadership model of the commanders of the Holy Defense. Grounded theory method was used in the qualitative part of the research. Statistical population of the research included the commanders of the holy defense era in one of the army units, 18 of whom were selected by purposive sampling method as the sample. The data were collected through in-depth interviews and were analyzed using NVivo-10 software. The statistical population of the quantitative part of the research included the commanders and employees of the same unit whose statistical sample was selected by stratified random sampling method. The data were collected by distribution of 351 copies of a researcher-made questionnaires. The results indicated that the self-sacrifice worldview was a central component of the leadership model of the commanders of the Holy Defense era, which was influenced by causal, intervening and contextual conditions, and caused behavioral strategies such as giving service and providing care to the followers, moral commitment, honesty, emotional and spiritual communication, courage and risk-taking by commanders leading to the realization of consequences such as victory on the battlefield, social cohesion and increased military deterrence. The findings of the structural equations in the quantitative section confirmed the relationships between the components of the designed leadership model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leadership and command model
  • scarification worldview
  • the Holy defense
  • Leadership
آقامحمدی صمد؛ جهانگیرفرد، مجید؛ حاج علیان، فرشاد و مجیبی، تورج (1398)، تدوین الگوی شایستگی‌های دینی رهبران نظامی، مدیریت اسلامی، دوره 27، ش 1: 88 ـ 65.
اکبری، محمد و صالحی، کیوان (1393)، بررسی رابطه­ سبک رهبری تحول­آفرین مدیران با اثربخشی، انگیزش و رضایت کارکنان، پژوهش­های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، ش 4: 155 ـ 129.
پورکریمی، جواد و صداقت، جواد (1392) تبیین رابطه­ شایستگی با سبک رهبری تحول‌آفرین مدیران در سازمانهای پژوهشی، پژوهش­های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، ش 1: 222 ـ 201.
تشکریان جهرمی ، علیرضا؛ یعقوبی، نورمحمد ؛ حجت دوست، سجاد و  جهان بین، صدرالدین (1396)،  تحلیل رهبری تحول‌گرا در تسهیل نوآوری با توجه به نقش واسطه‌ای تواناسازی روان‌شناختی و مدیریت دانش در بین کارکنان نظامی، فصلنامۀ مدیریت نظامی، ش2: 22 ـ 1.
عربی، علی (1395)، کاوش فرایندهای اجتماعی اعتیاد به موارد مخدر در بین جوانان شهر کرج (به‌سوی یک نظریه زمینه‌ای)، رساله دکتری رشته جامعه­شناسی، دانشگاه شیراز.
فراستخواه، مقصود (1395)، روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی با تأکید بر «نظریه برپایه» (گراندد تئوری GTM) تهران: آگاه
قاسمی، وحید (1392)، مدل‌سازیمعادلاتساختاریدر پژوهش­هایاجتماعیباکاربرد Amos Graphic. تهران: انتشارات جامعه­شناسان.
درودیان، محمد (1388)، خونین‌شهر تا خرمشهر، تهران: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدّس
دهخدا، علی اکبر (1328)،  فرهنگ لغت، تهران: دانشگاه تهران
زین‌الدینی، مجید (1396)، مدیریت و فرماندهی در نیروهای مسلح از دیدگاه حضرت امام خامنه‌ای (مدظلّه‌العالی)، مدیریت اسلامی، ش 3: 189 ـ 163.
خانی، مهدی؛ رئیسی، مهدی و بیگلری، محمد (1398)، احصای ویژگی‌ها و شاخص‌های فرماندهان گروهان‌های آموزشی (مورد مطالعه: یکی از مراکز آموزش عالی سپاه)، پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، ش 4: 29 ـ 1.
سیدجوادین، سید رضا؛ قلی­پور، آرین؛  و جانعلی­زاده شوکی، محمد (1393)، شناسایی تأثیر به‌کارگیری سبک رهبری زهرآگین در سازمان بر نتایج و پیامدهای منابع انسانی، پژوهش­های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، ش 4: 109.
کاتر، جان (1385)، رهبران چه می­کنند؟ ترجمه فضل‌اله امینی، تهران: فرا.
کینیکی، آنجلو وکریتنر، رابرت (1384)، مدیریت رفتار سازمانی، ترجمه علی اکبر فرهنگی و حسین صفرزاده، تهران: پیام پویا.
نصر اصفهانی، علی؛ غضنفری، احمد و عامری نسب، سیامک (1391)، رابطه بین رهبری اخلاقی و توانمندسازی کارکنان، پژوهش­های مدیریت منابع انسانی دانشگاهجامع امام حسین(ع)، ش 1: 128 ـ 107.
السامرایی، وفیق (1391)، ویرانی دروازه شرقی، ترجمه عدنان قارونی، تهران: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدّس.
منابع انگلیسی
Avolio, B. J., Walumbwa, F. O. & Weber, T. J. (2009), Leadership: Current theories, research and future directions. Annual Review of Psychology, 60(1), 421-449.
Bass, B. M., Avolio, B. J., Jung, D. I., & Berson, Y. (2003), Predicting unit performance by assessing transformational and transactional leadership. Journal of Applied Psychology, 88(2), 207-218.
Bauera T.N., Perrotb S., Liden R.C. & Erdogana B., (2019), Understanding the consequences of newcomer proactive behaviors: The moderating contextual role of servant leadership, Journal of Vocational Behavior, 112 / 356–368.
Beck C. D. (2014), Antecedents of Servant Leadership: A Mixed Methods Study. Journal of Leadership & Organizational Studies, Vol. 21(3) 299–314
Beyer P.D. (2010) Authentic leadership in-extremis: a study of combat leadership. A thesis of Phd: University of Capella
Brown, M.and L. Tervino (2006), Ethical leadership: a reviewand future direction. The leadership quarterly, vol.17, Iss.6, pp. 595-616.
Charmaz K. (2014), Constructing grounded theory, 2nd edition. Sage publication
Chiniara M. &, Bentein K. (2018), The servant leadership advantage: When perceiving low differentiation in leader-member relationship quality influences team cohesion, team task performance and service OCB, The Leadership Quarterly, 29 , 333–345.
Corbin, J., Strauss, A. (2008), Basics of Qualitative Research, Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, 3rd edition, London: SAGE publication
Dionne, S. D., Gupta A., Sotak, K. L., Shirreffs, K. A., Serban, A.,  Hao, C., Kim, D. H., Yammarino, F. J.  (2014), A 25-year perspective on levels of analysis in  leadership research. The Leadership Quarterly 25, 6–35.
Dvir, T., Eden, D., Avolio, B. J., & Shamir, B. (2002), Impact of transformational leadership on follower development and performance: A field experiment. Academy of Management Journal, 45, 735–744.
García-Guiu, C., Miguel Moyaa, Fernando Molerob, Juan Antonio M.  (2016), Transformational leadership and group potency in small mili-tary units: The mediating role of group identification and cohesion. Journal of Work and Organizational Psychology.
Griffin, R.W. (2012), Management Fundamentals. Sixth edition. South westrn.
House, R. J., Hanges, P. J., Javidan,M., Dorfam, P.W., Gupta, V., & Associates (2004), Leadership, culture, and organizations: The GLOBE study of 62 societies. Thousand Oaks, CA: Sage.
Hughes, R. L., Ginnett, R. C., Curphy G. J. (2012), Leadership : enhancing the lessons of experience ,7th ed. Published by McGraw-Hill/Irwin
Kempster, S., Parry, K. W., (2011), Grounded theory and leadership research: A critical realist perspective , The Leadership Quarterly,22 : 106–120.
Komives, S. R., Lucas, N., & McMahon, T. R. (2013), Exploring leadership: For college students who want to make a difference (3rd ed.). San Francisco, CA:Jossey-Bass.
Liphadzi, M., Aigbavboa, CO. & Thwala.W.Dc (2017), A theoretical perspective on the difference between leadership and management, Procedia Engineering, 196, 478 – 482.
Neider, L. L., & Schriesheim, C. A. (2011), The authentic leadership inventory (ALI): Development and empirical tests. Leadership Quarterly, 22, 1146–1164.
Robbins, S. P. Judge, T. A., (2009), Organizational behavior, Thirteenth ed.Pearson Education.
Sreejesh S, Mohapatra S. Mixed Method Research Design, an Application in Consumer-Brand Relationships (CBR), New York: Springer; 2014.
Stollbergera J., Herasb M. L., Rofcaninc Y. & Bosch M. J. (2019), Serving followers and family? A trickle-down model of how servant leadership shapes employee work performance. Journal of Vocational Behavior, 112, 158–171.
Strum, R. E., Vera, D., & Crossan, M. (2017), The entanglement of leader character and leader competence and its impact on performance. The Leadership Quarterly, 28(3), 349-366
Tkaczynski, A. & Arli, D. (2018), Religious tourism and spiritual leadership development: Christian Leadership conferences, Journal of Hospitality and Tourism Management, 35,75-84.
Wong, L., Bliese, P., & McGurk, D. (2003), Military leadership: A context specific review. The Leadership Quarterly, 14, 657-692.