دوره و شماره: دوره 29، شماره 3، آبان 1400 (فصلنامه پاییز) 
تدوین مدل مدیریت جهادی در شرکت‌های تابعه وزارت نیرو

صفحه 41-74

مهدی موسی زاده؛ محمدرضا باقرزاده؛ مجتبی طبری؛ عزت الله بالوئی جامخانه


طراحی چارچوب مفهومی کارآفرینی جهادی

صفحه 75-104

قاسم سوخته سرایی؛ هادی ثنائی پور؛ محمدباقر گرجی؛ عبدالغنی رستگار