دوره و شماره: دوره 27، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 13-188 

مقاله پژوهشی

سخن سردبیر (بهار 98)

صفحه 5-16

سید محمد مقیمی


طراحی مختصات فرهنگ جهادی در شرکت‌های متوسط و بزرگ

صفحه 13-36

علی اصغر فانی؛ محمد مهتری آرانی؛ اصغر مشبکی اصفهانی؛ عباس عصاری آرانی


تدوین الگوی شایستگی‌های دینی رهبران نظامی

صفحه 65-88

صمد اقامحمدی؛ مجید جهانگیرفرد؛ فرشاد حاج علیان؛ تورج مجیبی