دوره و شماره: دوره 27، شماره 4، بهمن 1398 
الگوی تصمیم‌گیری مبتنی بر ارزشهای راهبردی اسلامی

صفحه 79-105

محمد گلچین کوهی؛ مرتضی رضایی صوفی؛ لقمان کشاورز