تدوین الگوی شایستگی‌های دینی رهبران نظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گروه مدیریت، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

چکیده

موضوع شایستگی رهبران نظامی که در مواقع بحران و غیرقابل‌پیش‌بینی، تصمیم‌گیری می‌نمایند به‌عنوان یکی از موضوعات و دغدغه‌های اصلی حوزه دفاعی مطرح است. تجربه سالیان دفاع مقدس ثابت کرد فرماندهان نظامی با قابلیت‌های رهبری مناسب و با تأسی از دین مبین اسلام، می‌توانند الگویی موفق از رهبری نظامی را به جهانیان ارائه نمایند. هدف اصلی این تحقیق، تدوین الگوی شایستگی‌های دینی رهبران نظامی است. برای تجزیه‌و‌تحلیل اطلاعات، از روش‌های کمّی و کیفی استفاده شده است. ابتدا مروری بر اسناد بالادستی، کتب و پژوهش‌های پیشین انجام شد و درادامه با استفاده از داده‌های حاصل از این مطالعات، مصاحبه عمیق حضوری در چندین جلسه با 15 نفر از خبرگان نظامی دانشگاهی به‌عمل آمد. پس از دریافت نتایج، داده‌ها به‌صورت تحلیل مضمون مورد تحلیل کیفی قرار گرفت و چارچوب مفهومی و مدل تحقیق، منتج از کدها و مقوله‌های به‌دست‌آمده، طراحی شد. در ادامه نیز جهت وزن‌دهی و اولویت‌بندی مدل، از روش فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی استفاده شد. نتیجه این تحقیق مبین این مطلب است که از مؤلفه‌های احصاشده، به‌ترتیب، مؤلفه‌های معنویت، رفتاری، مکتبی و بینشی، بیشترین تأثیر را در شایستگی‌های دینی رهبران نظامی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Model for Religious Competence of Military Leaders

نویسندگان [English]

  • Samad Aghamohammadi 1
  • Majid Jahangirfard 2
  • Farshad Hajalian 2
  • Toraj Mojibi 3
1 Ph.D. Student of Public Administration, Department of Management, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran
2 Assistant Prof. Department of Management, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran
3 Associate Prof. Department of Management, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran
چکیده [English]

Competence of military leaders in the face of crisis and unpredictability is considered as one of the main issues and concerns in the field of defense. The experience of years of holy defense has proved that military commanders with suitable leadership abilities and following Islamic commands can provide a successful model of military leadership to the world. Therefore, the main objective of this research is to develop a model of religious competencies of military leaders. Quantitative and qualitative methods have been used to analyze the data. First, a review of upstream documents, books and previous studies, and further, using the data from these studies, a deep in-person interview was conducted on several occasions with 15 military academic experts. After receiving the results, the data were analyzed in a thematic analysis and the conceptual framework and the research model derived the codes and categories was designed. Hierarchy analysis method was used for weighting and prioritizing the model. The research result suggests that the achieved spiritual, behavioral, doctrinaire and intuitional components have the most impact on the religious competencies of military leaders, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • competence
  • religious competence
  • leadership
  • military leaders
قرآن کریم، ترجمه آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی.
نهجالبلاغه (1386)، ترجمه محمد دشتی، چاپ هفتم، تهران: انتشارات زهد.
ابطحی، سیدحسین و عبد صبور، فریدون (1389)، شایستهسالاری، تهران: نشر آزادمهر.
احمدی، علی‌اکبر؛ درویش، حسین؛ سبحانی‌فر، محمدجواد و فاضلی‌کبریا، حامد (1392)، مدل‌سازی شایستگی‌های منابع انسانی براساس آموزه‌های نهج‌البلاغه، مدیریت سازمانهای دولتی، س 2، ش 1: 108-83.
اسدی‌فرد، رویا؛ خائف‌الهی، احمدعلی و رضائیان، علی (1390)، مدل شایستگی مدیران دولتی ایران براساس صحیفه امام (ره). مدیریت دولتی، س 3، ش 8: 92-75.
اسکندری، مجتبی؛ محمدی، ابوالفضل؛ علی‌اکبری، حسن و سیف، بهمن (1393)، سبک رهبری فرماندهان نظامی از دیدگاه امیرالمؤمنین (ع) در نهج‌البلاغه، مدیریت اسلامی، س 22، ش 1: 40-9.
الوانی، سیدمهدی (1377)، شایسته‌سالاری، تدبیر، ش 82: 13.
الوانی، سیدمهدی (1394)، مدیریت عمومی، چاپ 52، تهران: نشر نی.
امام خمینی (ره) (1378)، صحیفه نور امام (ره)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، مجموعه بیانات، قابل دسترسی در: www.khamenei.ir
بازرگان، عباس (1380)، ارزشیابی آموزشی ـ مفاهیم، الگوها و فرایند عملیاتی، تهران: انتشارات سمت.
باقی‌نصرآبادی، علی؛ حسن‌خانی، علی و وفا، جعفر (1393)، شایستگیهای مدیریت و فرماندهی، قم: انتشارات زمزم هدایت.
بختیاری، حسن (1388)، طراحی و تبیین الگوی توانمندسازی فرماندهان و مدیران ناجا، رساله دکتری، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
تاج‌آبادی، حسین و بیات، مهدی (1392)، شایستگی‌های کلیدی در انتصاب مدیران دستگاه قضایی براساس بیانات و مکتوبات مقام معظم رهبری، فصلنامه علمی - پژوهشی مدیریت اسلامی، س 21، ش 1: 104-83.
جمشیدی کوهساری، علی (1394)، طراحی الگوی شایستگیهای رهبری در شهرداری تهران، تحقیق علمی، تهران: شهرداری تهران.
جوادی آملی، عبدالله (1391)، شکوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی، قم: نشر اسرا.
جوادی آملی، عبدالله (1392)، شریعت در آینه معرفت، چاپ هفتم، قم: نشر اسرا.
دانایی‌فرد، حسن (1387)، چالشهای مدیریت دولتی در ایران، تهران: انتشارات سمت.
دانیالی، سیاوش (1383)، نبرد ناهمتراز، تهران: انتشارات دافوس.
رابینز، استیفن و جاج، تیموتی (1393)، رفتار سازمانی، چاپ سوم، ترجمه مهدی زارع، تهران: انتشارات نص.
رشیدزاده، فتح‌الله (1383)، ویژگیهای فرماندهان، مجموعه مقالات اولین همایش راهکارهای ارتقای کیفی دانشگاه‌های نیروهای مسلح، تهران: دانشگاه افسری امام علی (ع): 167-99.
سند چشمانداز بیست‌ساله کشور (1382).
سیاستهای کلی نظام اداری مربوط به نقشه راه اصلاح نظام اداری، برنامه چهارم (1393).
شریفی، مهدی و منتظری، علی‌اصغر (1395)، بررسی تأثیر رهبری دینی بر فرهنگ سازمانی، فصلنامه علوم خبری، ش 18: 183-151.
صبحی، حسن (1376)، رهبری، مدیریت و فرماندهی نظامی، تهران: انتشارات دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه.
عزیززاده، سیامک؛ فشارکی، مهدی؛ طهماسبی، سیامک؛ غضنفری، محمدجواد و فرتوک‌زاده، حمیدرضا (1394)، طراحی الگوی نیازسنجی قابلیتمحور در حوزه دفاعی و پیشنهاد فهرستی از این عناصر برای کشور، مدیریت و نوآوری، س 4، ش 3: 74-40.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل‌های 143 و 144.
قدسی‌پور، سیدحسن (1395)، فرایند تحلیل سلسلهمراتبی، تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
کمالان، سیدمهدی (1396)، مجموعه قوانین و مقررات نیروهای مسلح، چاپ 7، تهران: نشر کمالان.
مصباح یزدی، محمدتقی (1396)، آموزش عقاید. چاپ نهم، تهران: نشر مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
مورهد، گریگوری و گریفین، ریکی (1392)، رفتار سازمانی، چاپ بیستم، ترجمه مهدی الوانی و غلام‌رضا معمارزاده، تهران: نشر گلشن.
نوروزی، محمدتقی (1385)، فرهنگ دفاعی امنیتی، تهران: انتشارات سنا.
B. O. Boe, H. Bang (2017). The Most Important Character Strengths for Military Officers. Athens Journal of Social Sciences, 4(2): 161- 190.
Draganidis, F. & Mentzas, G (2006). Competency Based Ma Review of Systems and Approaches. Information Management an Ecurity, 4(1).
Fry, L.W. (2003). Toward, Theory of Spiritual Leadership, the Leadership Quartely. Vol, 14: 693-727.
J.Harvey, Francis (2005). Army Core Leader Competencies. Leadership Track, Section 5: 55-69.
M.Perkins, James (2017). The Human Dimension and the Future of Unit-Level Leader Development. Future Warfare Writing Program.
O.Reilly, Williaams (2011). Military Leadership Diversity Commission. Decision Paper, (6):14.
Schwartz, M. 2013. Defense Acquisitions: How DOD Acquires Weapon Systems and Recent Efforts toReform the Process. Virginia: United States Department of Defense.
Pentagon (2007). Commandeering. WWW. Pentagon-Usa-Comiservo3. Html.