تأثیر وجدان‌ کاری بر سلامت سازمانی با نقش میانجی ‌ارزش‌محوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول:استادیار گروه مدیریت و حسابداری دانشکده علوم انسانی دانشگاه زنجان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت منابع انسانی اسلامی دانشگاه زنجان زنجان. ایران

چکیده

سلامت سازمانی، از موضوعات مهم جامعه و سازمان‌هاست و از پیش‌نیازهای اولیه برای ظهور آن، پذیرش ارزش‌های محوری سازمان و وجود وجدان‌ کاری می‌باشد. در این پژوهش، ضمن بررسی تأثیر وجدان‌ کاری بر سلامت سازمانی، نقش ارزش‌محوری نیز به‌عنوان متغیر میانجی مورد مطالعه قرار گرفت. این پژوهش کاربردی ازلحاظ روش، توصیفی ـ پیمایشی است و جامعه آماری، مدیران و کارشناسان سازمان‌های منتخب شهرهای مراغه و زنجان به تعداد 2706 نفر می‌باشند. داده‌های تحقیق ازطریق پرسشنامه که با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی، بین 443 نفر از کارکنان سازمان‌های موردمطالعه توزیع شد، انجام گرفت. پرسشنامه‌ها دارای پایایی و روایی مناسب بوده و پس از گردآوری اطلاعات، جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش از مدل‌یابی معادلات ساختاری و نرم‌افزارهای 20SPSS و PLS استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد وجدان‌ کاری بر سلامت سازمانی با شدت (218/0) و وجدان‌ کاری با نقش متغیر میانجی ارزش‌محوری بر سلامت سازمانی با شدت (657/0) تأثیرگذار است. همچنین میانگین نمره متغیرهای وابسته وجدان ‌کاری، سلامت سازمانی و ارزش‌محوری مدیران و کارکنان سازمان‌های منتخب با استفاده از آزمون آنووا برابر با 30/4، سلامت سازمانی برابر با 64/3 و ارزش‌محوری برابر با 47/3 است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Work Conscience on Organizational Health and the Mediating Role of Core Value

نویسندگان [English]

  • hossein azimi 1
  • leyla fallahi 2
1 Corresponding Author: Assistant Professor, Department of Management and Accounting, Faculty of Humanities, Zanjan University
2 M.Sc. Student of Islamic Human Resources Management Zanjan University. Iran
چکیده [English]

Abstract: Organizational health is an important issue of community and organizations. That the basic prerequisites for its emergence are the adoption of valuation of the organization and work conscience. In this study, besides investigating the efficacy of work conscience on organizational health, the role of valuation as a mediating variable has been studied as well. The present applied research is descriptive-survey in terms of method. The statistical population includes managers and employees of selected organizations in Maragheh and Zanjan with 2706 subjects. The data were collected through a questionnaire with a stratified random sampling method, distributed among 443 staff members of the study organization. Questionnaires have adequate validity and reliability and after collecting the data, structural equation modeling of SPSS20 and PLS software was used to test the hypotheses. Results showed that work conscience affects organizational health with severity (0.218), and it affects organizational health with mediating role of valuation with severity (0.657). Also, the Islamic Development Organization allocated the highest mean score of work conscience (4/51) the organizational health score (3/76), and The Foundation of Martyrs and Veterans Affairs (3/70).

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Work Consciences
  • Organizational Health
  • Valuation
امام‌خمینی؛ سیدروح‌اله (1360)، صحیفه امام، مجموعه آثار امام خمینی، جلد 15، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
اکبری، مرتضی؛ شکیبا، حجت؛ ضیائی، محمدصادق؛ مرزبان، شیرمراد و رازی، سمیرا (1392)، بررسی رابطه‌ سلامت سازمانی با کارآفرینی سازمانی، مجله مدیریت دولتی، 5 (1)،5.
جوادی‌پور، محمد و پارساجو، علی(1394)، ارتباط توانمندسازی کارکنان با سلامت سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان، نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش، 3(1): 34-25.
حسینی، سیده ندا و مهدوی، محمدرضا (1391)، بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و سواد اطلاعاتی کارکنان نیروی انتظامی، فصلنامه مدیریت بر آموزش انتظامی، 4(2):120-97.
خارستانی، اسماعیل و سیفی، فاطمه (1394)، نقش انضباط و وجدان کاری در پیشرفت و توسعة جامعه برمبنای فرهنگ و آموزه‌های اسلامی، پژوهش‌های اجتماعی اسلامی، سال بیست‌ویکم، شماره 1.
خالصی، نادر؛ شمس، لیدا؛ یگانه، سمیه؛ جعفری، پویان؛ ابراهیم نصیری، طه؛ روستایی، نرگس و مرادی، طیبه (1391)، ارتباط سلامت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران، مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 6 (6): 2-3.
خشوعی؛ مهدیه‌سادات (1395)، تدوین منشور اخلاقی ـ حقوقی مشاغل براساس کتاب مفاتیح­الحیات، مدیریت اسلامی، سال 24، شماره 4: 187-222.
داوری، علی و رضازاده، آرش (1392)، مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزارPLS ،چاپ اول، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
درودی، مجتبی (1394)،  جستارهایی در  مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی با رویکرد اسلامی، ج 2، قم:  مؤسسه پژوهش آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
رحمان‌سرشت، حسین و حبیبی ­بدر‌آبادی، محبوبه (1391)، ارتباط پایبندی سازمان به فضائل اخلاقی و سلامت سازمان، فصلنامه اخلاق در علوم فناوری، 7 (3):10-1.
رحیمی، محمدرضا (1391)، نهادینه‌سازی وجدان کاری با رویکرد اسلامی، اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، سال دوم، شماره اول: 29-5.
  رسولی، رضا و نوریائی، محمدحسین (1393)، بررسی تأثیر ارزش‌های سازمانی در راهبرد‌های منابع انسانی و کسب‌وکار، اولین کنفرانس مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات، 27 بهمن ماه 1393، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران.
رضایی‌‌صوفی، مرتضی؛ دوستار، محمد و سعادت، مهدی (1391)، بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و اثربخشی در اداره‌کل ورزش و جوانان استان گیلان، مجله پژوهش‌های کاربردی مدیریت و علوم زیستی در ورزش،دوره 1، شماره 2: 72-61.
رهنمایی، سیداحمد (1385)، درآمدی بر مبانی ارزش‌ها، مرکز انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (قدس‌سره‌الشریف)، قم، چاپ دوم.
شریفی، اصغر و آقاسی، صدیقه (1389)، بررسی رابطه بین عملکرد مدیران با سلامت سازمانی، فصلنامه علمی- پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 1 (4): 3-4-6.
شیخی، محمدحسین (1395)، سلامت کارکنان و ایمنی محیط کار با رویکرد اسلامی، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
شیرمهنجی، مصطفی؛ امینی، علی و ذال، بهناز (1393)، بررسی تأثیر ارزش‌های سازمانی بر درک حمایت سازمانی در میان کارکنان بانک صادرات بین‌المللی اقتصاد،کنگره حسابداری، مدیریت و سرمایه اجتماعی:10-1
شیروانی؛ علی(1390)، نهج‌البلاغه، ناشر نسیم حیات، چاپ ششم.
غلام‌زاده، داریوش و تحویلدار خزانه، آزاده (1392)، رابطة بین سبک‌های رهبری، سلامت سازمانی و اجحاف، مجله مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 5 (4): 174-157.
فروزنده ‌دهکردی، لطف‌الله و ملائی، الهه ( 1388)، بررسی نظام ارزشی در مدیریت اسلامی و دیگر مکاتب، نشریه راهبرد، ش (17): 186-167.
قربان‌شیرودی، مهران (1390)، بررسی سلامت سازمانی و رابطه آن با سبک مدیریت مدیران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج: 17-18.
لیاقت‌دار، محمدجواد؛ بختیار نصرآبادی، حسنعلی؛ سمیعی، فاطمه و هاشمی، بی‌بی‌وجهیه (1390)، بررسی میزان تأثیر و نقش عوامل مؤثر بر وجدان کاری، جامعه‌شناسی کاربردی، سال بیست‌ودوم، شماره پیاپی(41)، شماره اول: 27-40.
ملک‌جعفریان؛ روح‌الله (1388)، نقش و اهمیت وجدان کاری، کار و جامعه، شماره 112: 90-84.
موسوی‌خامنه، مرضیه؛ عابدی جعفری، حسن و محمدیان، محبوبه (1395)، بررسی رابطی سرمایة اجتماعی سازمانی و سلامت سازمانی (باتأکیدبر شفافیت و پاسخگویی)، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 5 (2): 176-145.
نصراصفهانی، علی؛ فرخی، مجتبی؛ امیری، زینب و سلحشوری، روح‌الله (1394)، تأثیر سلامت سازمانی بر کارآفرینی سازمانی نقش میانجی:جو خلاقیت، نشریه علمی ـ پژوهشی مدیریت نوآوری، 4 (2): 153-135.
نصیری؛ فخرالسادات (1390)، سلامت سازمانی (تعاریف، مفاهیم، نظریه‌ها)، همدان: نشر چنار، چاپ اول.
 
Archana, V. (2004). Occupational Stres and Social Support as Predictors of Organisational Commitment. Psychologycal Studies.
Bagozzi, R.P. and Yi, Y. (1994), Advanced topics in structural equation models, in Bagozzi, R.P. (Ed.), Advanced Methods of Marketing Research, Blackwell, Oxford,. 1-151.
Catherine D.Shubkin, Jeremy R. Garrett, John D. Lantos(2017). When Residents Let Conscience be Their Guide: Professional. Academic Pediatrics.pp1-13.
Donald.Gardenier (2018). DoCoonscience Clauses Violate Patients Rights? The Journal for Nurse Practitioners.
 Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research (JMR), 18(1). 39-50.
Gefen, D. & Straub, D. (2005). A Practical Guide to Factorial Validity Using PLS-Graph: Tutorial and Annotated Example, Communications of the Association for Information Systems, 16, 91 – 109.
Klingele, W. E.&Lyden J. A. (2002). Organizational health and teacher education. HighBeam research newspaper archives and journal articales.
Mark P. Kriger Bruce J. Hanson, (1999) "A value‐based paradigm for creating truly healthy organizations", Journal of Organizational Change Management, Vol. 12 Issue: 4, pp.302-317.
Sean Stolp, Joan L. Bottorff, Cherisse L. Seaton, Margarer Jones-Bricker, John L. Oliffe, Steven T. Johnson, Sally Errey, Kerensa Medhurst, Sonia Lamont (2017). Measurement and evaluation practices of factors that contribute to effective health promotion collaboration functioning: A scoping review. The Journal for Evaluation and Program Planning. pp 38-44.
Singh, B.; Gupta, P.K. & venugopal, S. (2008). Organizational Commitment: Revisited. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology. 34(1), 57.