دوره و شماره: دوره 23، شماره 2، تیر 1394 (562) 
ارائه الگوی حکمرانی خدا مدار

صفحه 9-41

غلامرضا بردبار؛ شیما ضرابی زاده؛ طاهر صالحی


بررسی نقش آموزه‌های اسلامی در اثربخشی پیام تبلیغاتی در جامعه مصرفی معتقد به باورهای دینی

صفحه 121-144

زین العابدین رحمانی؛ میرزاحسن حسینی؛ اوژن کریمی؛ سیدمحمود حسینی امیری


الگوی معنویت سازمانی در آموزش عالی مبتنی بر آموزه های اسلامی

صفحه 145-177

سیدعلی نقوی؛ میرمحمد اسعدی؛ سیدحبیب الله میرغفوری