دوره و شماره: دوره 23، شماره 1، بهار 1394 (424) 
6. فلسفه اخلاق در علم مدیریت

صفحه 137-158

حسین خنیفر؛ زینب بزاز؛ زینب مولوی


7. بازشناسی عوامل رهبری حضرت موسی(ع) باتأکید بر سوره طه

صفحه 159-181

ام البنین چابکی؛ فاطمه خادمی؛ عشرت صادقی


9. عوامل سازمانی مؤثر در جذب جوانان به بسیج

صفحه 203-224

رزاق عزیزی؛ حسن علی اکبری؛ احمد ایزدی طامه