دوره و شماره: دوره 23، شماره 1، فروردین 1394 (424) 
فلسفه اخلاق در علم مدیریت

صفحه 137-158

حسین خنیفر؛ زینب بزاز؛ زینب مولوی


عوامل سازمانی مؤثر در جذب جوانان به بسیج

صفحه 203-224

رزاق عزیزی؛ حسن علی اکبری؛ احمد ایزدی طامه