الگوی معنویت سازمانی در آموزش عالی مبتنی بر آموزه های اسلامی

نویسندگان

1 علم و هنر

2 یزد

چکیده

این پژوهش با هدف ارائه و تبیین الگوی معنویت سازمانی در آموزش عالی با توجه به الگوهای ملی و دینی، با استفاده از رویکرد الگو­سازی ساختاری تفسیری انجام گرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده­ها، توصیفی از نوع پیمایشی، و ابزار   جمع­آوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه است. جامعه آماری این پژوهش از دو بخش تشکیل شده است: بخش اول به­منظور شناسایی عوامل مؤثر بر معنویت سازمانی در دانشگاه­ها بر اساس منطق الگو­های تحلیل عاملی، یک نمونه 201 نفری از کارکنان دانشگاه یزد به روش   نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای انتخاب شد و مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در بخش دوم به­منظور اولویت­بندی عوامل کلیدی شناسایی شده از ده نفر از استادان دانشگاه استفاده شد که بر موضوع تحقیق تسلط علمی و عملی داشتند. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که ده عامل فضائل، فضای معنوی، محتوایی، ساختاری، رهبری، فرهنگی، خلاقیت، ایمان، انگیزش و اجتماعی به­عنوان عوامل مؤثر بر معنویت سازمانی به­شمار می­رود؛ هم­چنین نتایج الگو­سازی ساختاری تفسیری نشان داد که عامل رهبری بیشترین قدرت نفوذ و کمترین وابستگی را بین نه عامل کلیدی دیگر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organizational Spirituality Model in Higher Education Based on Islamic Teachings

نویسندگان [English]

  • Sayyed Ali Naghavi 1
  • Mir Mohammad Asaadi 1
  • Sayyed Habibollah Mirghafoori 2
1 Correspondent Author: M.A. in Industrial Management, Elm-o-Honar University
2 Associate Professor, Yazd University
چکیده [English]

Using the interpretive structural modeling, the research was made in order to present and explain the organizational spirituality model in higher education according to the religious and national models. The research is applied in purpose and descriptive of survey type for gathering data to which questionnaire was used. The population is composed of two parts: in the first part a sample of 201 people from among the personnel of Yazd University was selected through random sampling by category method to recognize the effective elements on the organizational spirituality in universities bases on the logic of factor analysis patterns. In the second part ten people from among the university lecturers who were predominant in the subject both theoretically and practically to prioritize the recognized key elements. The results of the factor analysis indicated that ten elements including virtues, spiritual climate, content, structure, leadership, culture, creativity, faith, motivation, and social elements are enumerated as effective elements on the organizational spirituality. The outcomes of the interpretive structural modeling showed that the element of leadership has the most power of influence and the least dependence among the other key elements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher Education and Religion
  • Organizational Spirituality and Management
  • Organizational Spirituality Model