بررسی نقش آموزه‌های اسلامی در اثربخشی پیام تبلیغاتی در جامعه مصرفی معتقد به باورهای دینی

نویسندگان

پیام نور

چکیده

هدف این پژوهش این است که در قالب یک طرح تحقیق پیمایشی به بررسی تأثیر آموزه­های اسلامی در محتوای پیام تبلیغات تجاری بر قصد خرید مخاطبان آگهی از دیدگاه رؤسای کانونهای تبلیغاتی سراسر کشور در سه ماهه دوم سال 1393بپردازد. ابزار گردآوری اطلاعات از نوع پرسشنامه­ای، و روش تحلیل داده­ها بر اساس شیوه الگوسازی معادلات ساختاری مبتنی بر ساختار روابط خطی با استفاده از نرم افزار Lisrel  است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد، آموزه­های اسلامی تأثیر نسبی بر احساسات مثبت پاسخگویان دارد؛ اما تأثیر معنی­دار خاصی بر تصویر ذهنی آنان نداشته است. آموزه­های اسلامی بر نگرش پاسخگویان نسبت آگهی نیز تأثیر غیرمستقیم محسوسی داشته است که در پی آن، نگرش مثبت آنان نسبت به آگهی به شدّت بر قصد خرید آنان تأثیر مستقیم و معنی­داری داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Deliberating the Role of Islamic Teachings on the Effectiveness of Advertising Messages in the Consumer Society Faithful to Religious Beliefs

نویسندگان [English]

  • Zeynolabedin Rahmani
  • Mirza Hasan Hosseini
  • Ozhan Karimi
  • Sayyed Mahmood Hosseini Amiri
Assistant professor, Management Department, Payam Noor University
چکیده [English]

The objective of the survey is to deliberate the impression of the Islamic teachings in the contents of advertising messages on the addressees’ intension of buying from the views of the heads of advertising agencies throughout the country in the second quarter in 1393. The data gathering tool is questionnaire and the data have been analyzed according to the structural equation modeling method based on the linear relations by using the Lisrel software. The findings of the research indicate that the Islamic teachings have relative effects on the positive feelings of answerers, but they have had not certain meaningful effects on their mental images. The Islamic teachings have had noticeable indirect impression on the answerers in relation to the advertisement after which their positive looking to the advertisement has had meaningful and direct effect on their buying intension intensity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Teachings
  • Advertisement
  • Effectiveness of Advertisement Message
  • Intension of Buying and Advertisement