بازشناسی عوامل رهبری حضرت موسی(ع) باتأکید بر سوره طه

نویسندگان

1 الزهرا (س)

2 الزهرا(س)

چکیده

این مقاله به یکی از رهبران مطرح شده در قرآن ـ حضرت موسی(ع) ـ اشاره دارد و با بهره‌گیری از آیات قرآن و بویژه سوره طه، عوامل رهبری آن حضرت را در قالب شاخصهای مورد نظر نظریه­های اقتضایی مورد بررسی قرار داده است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی، و اطلاعات مورد نیاز به شیوه کتابخانه‌ای و با تحلیل محتوای آیات قرآن جمع‌آوری شده است. نتیجه این مطالعه نشان داد که رهبری و مدیریت از دید قرآن در مقایسه با نظریه­های غربی با وجود همانندیهای ظاهری در بیشتر موارد از ویژگیهایی برخوردار است که به آن جامعیتی خاص می‌بخشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reviewing Leadership Elements of Hazrat Moses (A.S.); Underscoring Ta Ha Surah

نویسندگان [English]

 • Ommolbanin Chaboki 1
 • Fatemeh Khademi 1
 • Eshrat Sadeghi 2
1 Associat Professor, AZZahra (S.A.) University
2 M.A., AZZahra (S.A.) University
چکیده [English]

The article refers to one of the leaders propounded by the holy Quran (Hazrat Moses (A.S.)). Having used the verses of the holy Quran especially of the Ta Ha chapter, the article has deliberated his leadership elements in the form of the indicators of the contingency theories. The research method is descriptive- analytical and data gathering has been done through desk research method and by the content analysis of the holy verses of the Quran. The outcomes of the study indicated that leadership and management from the viewpoint of the holy Quran compared with western theories, in spite of apparent similarities, in most of issues, enjoy traits that give them a certain comprehensiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

 • the Quran and Leadership
 • Management from the Viewpoint of the Quran
 • Prophets’ Management Styles
 • Islamic and Western Management
 1. قرآن کریم. ترجمه مهدی الهی قمشه‌ای. قم: انتشارات مشرقین.
 2. ابن بابویه، محمد بن علی (شیخ صدوق) (1391). عیون اخبار الرضا(ع). ترجمه و تحقیق محمد رحمتی شهرضا. قم: پیام علمدار.
 3. اقبال، یونس (1379). داستان موسی(ع) و هارون(ع) (درس‌هایی در زمینه رهبری). ترجمه طالب اسدی کرم. فصلنامه مصباح. ش 36: 125 – 136.
 4. الوانی، سید مهدی(1382). مدیریت عمومی. چ هجدهم. تهران، نشر نی.
 5. ایران‌نژاد پاریزی، مهدی؛ ساسان‌گهر، پرویز (1379). سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل. تهران: مؤسسه عالی بانکداری ایران. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
 6. برومند، زهرا (1385). مدیریت رفتار سازمانی. تهران: دانشگاه پیام نور.
 7. پرهیزکار، کمال (1368).تئوری‌های مدیریت. تهران: انتشارات اشراقی.
 8. جاسبی، عبداله (1378). اصول و مبانی مدیریت. چ نهم. تهران: مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد.
 9. خزائلی، محمد (1386). اعلام قرآن. تهران: امیرکبیر.
 10. دشتی، محمد (1380). ترجمه نهج البلاغه. چ دوم. قم: لاهیجی.
 11. دهخدا، علی‌اکبر‌ (1339). لغت‌نامه دهخدا. تهران: چاپ سیروس.
 12. راغب اصفهانی، حسین بن محمد (1390). المفردات فی غریب القرآن. چ چهارم. قم: انتشارات نوید اسلام.
 13. سفیدچیان، سلمان (1390). «بررسی انتقادی و پارادایم شناسی نظریه‌های رهبری در بستر اسلامی (قرآن و حدیث)». مدیریت در اسلام. ش 15 و 16: 25-46.
 14. سیدجوادین، رضا (1384). مروری جامعه بر نظریه‌های مدیریت و سازمان. تهران: انتشارات نگاه دانش.
 15. طاهری، حبیب‌اله (1384). نظارت (اصلی از اصول مدیریت) از دیدگاه قرآن و سنت. فصلنامه فرهنگ مدیریت. س سوم. ش دهم: 87-102.
 16. طباطبایی، سید محمد حسین (بی‌تا). تفسیر المیزان (20 جلد). ترجمه سید محمدباقر موسوی همدانی. قم: انتشارات اسلامی وابسته به جامعة مدرسین حوزه علمیه قم.
 17. فرزند وحی، جمال؛ قاسمی‌نژاد، ملیحه (1391). شرح صدر از دیدگاه قرآن. فصلنامه آفاق دین. س دوم. ش 8: 125-12.
 18. محمدی اشتهاردی، محمد (1381). قصه‌های قرآن به قلم روان. تهران: مؤسسه انتشارات نبوی.
 19. مرادی، حسین (1378). مراحل و شیوه‌های بیان قرآن کریم از رسالت حضرت موسی(ع). پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد الهیات، دانشکده الهیات، دانشگاه امام صادق(ع).
 20. مکارم شیرازی، ناصر (1376). تفسیر نمونه. ج 13. تهران: دارالکتاب الاسلامیه.
 21. مکارم شیرازی، ناصر (1385). قصه‌های قرآن. چ پنجم. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
 22. منتظرالقائم، اصغر و همکاران(1389). تمدن‌سازی انبیای ابراهیمی؛ فتنه‌ها و راهکارها (مطالعه موردی: حضرت موسی (ع)). فصلنامه تاریخ در آینه پژوهش. س هفتم. ش.چهارم (پیاپی28). 119 - 138.
 23. نصراصفهانی، علی و همکاران (1390). بررسی جایگاه ونقش شرح صدر در مدیریت اسلامی. فصلنامه مطالعات اسلامی درتعلیم و تربیت. س دوم. ش چهارم: 23-50.
 24. Hersey, P. and Blanchard, K. H (1982). Management of Organizational Behavior. Englewood Cli&, NJ: PrenticeHalL.
 25. Koontz, H. and O’Donnel, C. (1959). Principles of Management. 2nd Ed.New York, MacGraw Hill.
 26. Stoner, j.andWankel, C. (1985). Organizational Behavior. Willey Anderson Inc.
 27. http://wiki.ahlolbait.com/index.php