عوامل سازمانی مؤثر در جذب جوانان به بسیج

نویسندگان

امام حسین علیه السلام

چکیده

این پژوهش به عوامل سازمانی مؤثر درجذب جوانان به بسیج مساجد (با تأکید برشهر تبریز) می­پردازد. روش تحقیق، توصیفی، و به لحاظ هدف کاربردی است. پس از بررسی و نقد منابع و با تکیه بر دیدگاه­های صاحبنظران، الگویی با چهارده عامل مؤثر در جذب تدوین شد. عوامل استخراجی به صورت میدانی به معرض قضاوت 234 نفر از فرماندهان و مدیران آموزش و نیروی انسانی بسیج، امام جماعت و معتمدان مساجد داری پایگاه در شهر تبریز قرار داده شد. نتایج تحقیق با استفاده از ابزار داده­ها گردآوری و بر اساس روش تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. براساس یافته­های تحقیق، ویژگیها با تأثیر زیاد مورد تأیید قرار گرفت. عملکرد و مدیریت فرمانده پایگاه، بیشترین تأثیر را در جذب جوانان به خود اختصاص داده است. جذب در بسیج، نیازمند توجه به ابعاد مختلف و عزم ملی است؛ اما دقت در به کارگیری افراد و تربیت و تقویت مدیران اجرایی بسیج حائز اهمیت بیشتری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective Organizational Factors in Recruitment of the Youth to Basij

نویسندگان [English]

  • Razegh Azizi
  • Hassan Aliakbari
  • Ahmad Izadi Tameh
Correspondent Author, M.A
چکیده [English]

The research proceeds to the effective organizational factors in recruitment of the youth to the mosques basijes (underlining Tabriz city). The research is descriptive in method and applied in objective. After g deliberating and criticizing the sources and relying on the authorities’ views, a pattern with fourteen effective factors in recruitment was formulated. The extracted factors were judged by 234 people including the commanders, training and human resource managers of basij, leaders of congregational prayers, and the trustworthy of the mosques which have bases in the city of Tabriz in the form of field research. Using the data gathering tools, outcomes of the research were analyzed through content analysis. Based on the research findings, the traits with high effectiveness were confirmed. The commander’s performance and management has been regarded as the most effective factor in the recruitment of the youth. Recruitment in basij needs national will and different dimensions of the issue should be taken into consideration; but accuracy in employing the people, training and reinforcing basij executives is more important.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational