تأثیر ایمان­ دینی بر رفتار شهروندی ­سازمانی (مورد مطالعه، سازمان خدماتی در شمال شرق تهران)

نویسندگان

1 اصفهان

2 پیام نور

3 لرستان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر ایمان دینی بر رفتار شهروندی ­سازمانی است. جامعه آماری شامل 120 نفر از کارکنان یک سازمان خدماتی در شمال شرق تهران هستند. برای جمع­آوری اطلاعات از دو پرسشنامه محقق ساخته ایمان دینی و رفتار شهروندی ­سازمانی استفاده شد. عوامل و شاخصهای ایمان دینی بر اساس حکمت سی­ویکم  نهج­البلاغه از دیدگاه امام­علی(ع)  در نظر گرفته شد. روایی پرسشنامه از روش روایی تشخیصی از طریق شاخص AVE و پایایی نیز از روش پایایی­ترکیبی (CR) با استفاده از  نرم­افزار  SMART-PLSتعیین گردید. ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ایمان دینی84/0و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی 89/0 محاسبه شد. آزمون فرضیات با استفاده از الگوی معادلات ساختاری از طریق نرم افزار Amos18 انجام شد. نتایج پژوهش نشان ­داد ایمان دینی بر رفتار شهروندی ­سازمانی با مقدار ضریب مسیر(75/0) و مقدار  CR(64/2) تأثیر می­گذارد. هم­چنین ابعاد ایمان ­دینی شامل صبر، یقین، عدل و جهاد بر رفتار شهروندی ­سازمانی تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

On Organizational Citizen Behavior(Case Study: A Service Organization in the Eastern North of Tehran)

نویسندگان [English]

  • Ali Nasr Esfahani 1
  • Mostafa Rabbani 2
  • Mojtaba Farrokhi 1
  • Zeinab Amiri 3
1 Associate Professor, Isfahan University
2 Member of Factulty, Payame Noor University
3 Doctoral Student, Lorestan University
چکیده [English]

The objective of the research is to deliberate the effects of the religious faith on the organizational citizen behavior. Statistical population includes 120 people working at aservice organization in the eastern north of Tehran. . Two researcher-made questionnaires of religious faith and organizational citizen behavior were used to gather data. The religious faith elements and indicatorswere taken into consideration based on the thirty first wisdom of the Nahjolbalaghafrom hazrat imam Ali (A.S.). Using the SMART-PLS software, the questionnaire validity of recognizing validity through AVE indicator and the reliability by compound reliability method (CR) were determined. Cronbach’s alpha coefficient was calculated equal to0/84 for the religious faith questionnaire and 0/89 for the organizational citizen behavior. The hypotheses test was performed by using the structural equation model by Amosl18 software. The research outcomes displayed the religious faith affects the organizational citizen behavior with the path efficient quantity of 0/75 and CR quantity of 2/64. Moreover, the religious faith, including patience, certainty, justice, and jehad, affects the organizational citizen behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious Faith and Citizen Behavior
  • Citizen Behavior and Patience and Certainty
  • Citizen Behavior and Justice and Jehad
  • Organizational Citizen Behavior