فلسفه اخلاق در علم مدیریت

نویسندگان

پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله سعی دارد با معرفی معنا و مفهوم اخلاق و علم مدیریت و ایجاد آشنایی اولیه، و بیان نقش علم مدیریت در تصمیم‌گیری و لزوم رعایت اصول اخلاقی در آن، روشهای تجزیه و تحلیل مسائل اخلاقی مطرح در تصمیم‌گیریها و اصول حاکم بر ارزشهای اجتماعی معرفی ‌شود. در نهایت، چیستی و فلسفه اخلاق در علم مدیریت بیان می‌شود. این تحقیق از نوع کابردی، و با روش توصیفی انجام گرفته و اطلاعات به روش کتابخانه‌ای و با تحلیل و بررسی متون مربوط جمع‌آوری شده است. نتایج این تحقیق بر لزوم به‌کارگیری ارزشهای اخلاقی در علم مدیریت برای داشتن مدیریت بهتر و گرفتن تصمیمات واقع‌بینانه و مبتنی بر ارزشهای حاکم بر جامعه تأکید می‌کند؛ بنابراین، چندین روش برای وارد کردن اخلاق در مدیریت به طراحان الگو‌های تصمیم‌گیری پیشنهاد می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Philosophy of Ethics in Management Science

نویسندگان [English]

 • Hussein Khanifar
 • Zeinab Bazzaz
 • Zeinab Molavi
Professor, Tehran University
چکیده [English]

The article tries to introduce the methods of analyzing moral problems of decision-making processes and the principles governing social values through introducing the meanings and concepts of the ethics, management science, creating primary familiarity, explaining the role of management science in decision-making process, and the necessity of observing moral principles in the process. Finally, the philosophy of ethics and its nature in management science are explained. The research is applied in style, descriptive in method, documentary in methodology for which the data have been gathered by analyzing and deliberating the related texts. The results of the research emphasize on the necessity of utilizing moral values in management science for having better management and making actual decisions based on values of the society. Thus, several methods are offered to the decision-making designers for applying ethics to management.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ethics and Moral Principles in Management
 • Decision-Making in Management Science
 • Philosophy of Ethics and Management
 1. قرآن کریم.
 2. آذر، عادل؛ ربیعه، مسعود؛ قیطاسی، فاطمه (1387). اخلاق در علم مدیریت. فصلنامه علوم و فناوری. ش 1 و 2: 70 - 61.
 3. الوانی، مهدی (1384). مدیریت عمومی. چ بیست و پنجم. تهران: نشر نی.
 4. جامعی، سعید (1388). فلسفی عقیدتی در مدیریت اسلام. مجله اقتصاد و مدیریت. ش30: 17 - 5.
 5. حبیبی‌تبار، جواد (1380). گام به گام با اخلاق مدیریت و شیوه های پیشرفت آن. قم: نشر خرم.
 6. حسین‌زکى، ناظر (1384). فلسفه اخلاق. فصلنامه فرهنگ جهاد. ش 41 – 42.
 7. دفت، ریچارد ال (1374). تئوری سازمان و طراحی ساختار. ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی. تهران: مطالعات و پژوهش های بازرگانی.
 8. دلشاد تهرانی، مصطفی (1385). ارباب امانت اخلاق اداری در نهج‌البلاغه. چ پنجم. تهران: دریا.
 9. رضائیان، علی (1383). مبانی سازمان و مدیریت. چ ششم. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
 10. سجادپور، مهدی (1385). جایگاه ارزشها و اصول اخلاقی در آینده‌نگاری فناوری. نشریه پژوهشی، آموزشی و اطلاع رسانی. ش 24: 84 - 61.
 11. شریفی، احمد حسین (1384). آیین زندگی (اخلاق کاربردی). چ دهم. قم: دفتر نشر معارف.
 12. شیروانی، علی (1382). اخلاق اسلامی و مبانی نظری آن. چ سوم. ویراستار علمی: رضا بابائی. قم: انتشارات دارالفکر.
 13. علی‌اکبری، حسن؛ رمضانی، حسن (1391). بررسی پایه‌های نظری موضوع تصمیم‌گیری مبتنی بر اخلاق اسلامی. دوفصلنامه علمی پژوهشی مدیریت اسلامی. س 20. ش 1: 174 - 149.
 14. عمید، حسن (1362). فرهنگ فارسی. چ هجدهم. تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر.
 15. غرویان، محسن (1380). فلسفه اخلاق از دیدگاه اسلام. چ دوم. قم: مؤسسه فرهنگی یمین.
 16. فرانکینا کی، ویلیام (1376). فلسفه اخلاق. ترجمه هادی صادقی. قم: مؤسسه فرهنگی طه.
 17. محمودیان، محمد رفیع (1380). اخلاق و عدالت. تهران: طرح نو.
 18. مدرسی، سید محمد رضا (1376). فلسفه اخلاق. چ دوم. تهران: مجتمع فرهنگی سروش. معاونت بازرگانی.
 19. مسکویه، ابوعلی (1375). کیمیای سعادت. ترجمه طهارة الاعراق. میرزا ابوطالب زنجانی. تصحیح ابوالقاسم امامی. تهران: انتشارات نقطه.
 20. مصباح یزدی، محمدتقی (1380). اخلاق در قرآن. ج سوم. چاپ دوم. تحقیق و نگارش محمد حسین اسکندری. قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
 21. مصباح یزدی، محمدتقی (1380). فلسفه اخلاق. تحقیق و نگارش احمد حسین شریفی. تهران: شرکت چاپ و نشر بین الملل.
 22. معلمی، حسن (1385). فلسفه اخلاق. مجله قبسات. سال 11. ش اول: 108 - 93.
 23. نجارزادگان، فتح الله (1387). رهیافتی بر اخلاق و تربیت اسلامی. چ دوم. قم : دفتر نشر معارف.
 24. وارنوک‌،‌ مری (1380). فلسفه اخلاق در قرن بیستم.‌ ترجمه ابوالقاسم فنایی.‌ قم :‌ بوستان کتاب.
 25. وحید خراسانی، حسین (1385) به یاد آن که مذهب حق یادگار اوست: اقتباس از مقدمه ای در اصول دین و بیانات. چ دوم. قم: مدرسه الامام باقر العلوم.
 26. هُس‌مر، ال.تی (1382). اخلاق در مدیریت. ترجمه سید محمد اعرابی و داود ایزدی. چ دوم. ویرایش 2. تهران: انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی.
 27. Anderson DR., Sweeney DJ., Williams TA., Wisniewski, M (2009). An Introduction to Management Science: Quantitative Approaches to Decision Making, publisher:Thomas Rennie.
 28. Ayer, A.J. (2002), Language, Truth & Logic, First Edition, London: Penguin Books.
 29. Brans JP (2002). Ethics and decision. European Journal of Operational Research, 136:340–352.
 30. Brans JP (2002). Ethics and Decisions: the OATH of PROMETHEUS. European Journal of Operational Research, 140: 191-196.
 31. Brocklesby J (2009). Ethics beyond the model: How social dynamics can interfere with ethical practice in operational research/management science. Ethics and Operations Research, journal of Omega, Elsevier Ltd, Editor B. Lev., vol 37,6: 1037- 1082.
 32. Ethics, problems of Kai Nielsen(1972) in The Encyclopedia of philosophy. Pual Edwards, ed.(New yourk: Macmillan Publishing). V.3:121-122.
 33. Fisher, J & Bonn, I (2007). International Strategies & Ethics: Exploring the Tension between Head Office & Subsidiaries, Management Decision, Vol. 45, No. 10.
 34. Frederick RE (2002). A Companion to Business Ethics.Blackwell Publishers. Oxford. UK.
 35. Gallo G (2004). Operations research and ethics: Responsibility , sharing and cooperation. European Journal of Operational Research, 153 : 468–476.
 36. Gass SI (2009). Ethical guidelines and codes in operations research, Ethics and Operations Research, journal of Omega, Elsevier Ltd, Editor B. Lev, vol 37, 6: 1044- 1050.
 37. Hood JN, Logsdon JM (2002). Business ethics in the NAFTA countries: A cross-cultural Comparison. Journal of Business Research, 55: 833-890.
 38. Kocntz H & Weihrich H(2008). Essentials of Management, 15th ed, (New yourk: MCG RAW – HILL). 4.
 39. Kunsch P.L., Kavathatzopoulos I. and Rauschmayer F.(2009). Modelling complex ethical decision problems with operations research. Omega, Journal of Ethics and Operations Research, 37: 1100-1108.
 40. Lawton A (2005). Public service ethics in a changing world. Futures, 37: 231-243.
 41. Menestrel ML,Van Wassenhove LN (2009). Ethics in Operations Research and Management Sciences:Anever-ending effort to combine rigor and passion. Omega, 37:1039—1043.
 42. Mingers J(2010). Ethics and OR: Operationalising discourse ethics. European Journal of Operational Research, doi:10.1016:1-11.
 43. Picavet, E (2009). Opportunities and pitfalls for ethical analysis in operations research and the management sciences. Ethics and Operations Research, journal of Omega, Elsevier Ltd, vol 37, no.6: 1121-1131.
 44. Render B & Stair RM.(1992). Introduction to management science, America: Allyn & Bacon.2.
 45. Schug DM(2008). The institutional implications of environmental ethics for fishery management in the US exclusive economic zone. Marine Policy, 32: 514–521.
 46. Singer, E. & Singer M. S.( 1997). Management-Science and Business-Ethics: Journal of Business Ethics, Kluwer Academic Publishers. Printed in the Netherlands, 16: 385–395.