تبیین الگوی جانشین پروری مدیران با بهره گیری از داستان خلیفه اللهی آدم(ع) بر اساس اندیشه تفسیری آیت الله جوادی آملی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران

چکیده

این پژوهش، که به لحاظ روش کتابخانه­ای، به لحاظ مخاطب شناختی کاربردی و به لحاظ هدف اکتشافی است در پی این است که با بررسی آرا و تفاسیر اندیشمندان و متکلمان مسلمان و بویژه آرا و تفاسیر علامه جوادی آملی درباره موضوع خلافت الهی در قرآن کریم با استراتژی کیفی و به روش تحلیل محتوا به تبیین الگویی برای جانشین پروری (خلیفه پروری) الهی در زمین بپردازد. نتایج این پژوهش نشان داد از دیدگاه متون تفسیری شایسته شناسی، تعریف شایستگی­ها، شایسته پروری، آماده سازی فردی و اجتماعی و ارزیابی مبتنی بر اهداف و کارکردها، مهمترین ابعاد و عناصر شاکله فرایند جانشین پروری الهی است که با بهره­گیری از روشها و عوامل مؤثر در هریک از این مراحل می توان الگوی جانشین پروری مدیران را غنی سازی و تقویت کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Elaborating Managers’ Successor Cherishing Pattern by Utilizing the Story of Adam’s (a.s.) Divine Caliph Based on Ayatollah Javadi Amoli’s Interpretative Ideas

نویسندگان [English]

 • Mohammad Zakeri
 • Abolhassan Faghihi
 • Karam Allah Daneshfard
Doctoral Student, Public Administration, Free Islamic University
چکیده [English]

The research, which is from the viewpoint of method:desk research, of addressees: applied, and of objective: explorative; is to elaborate a pattern for Divine successor (caliph) cherishing in the earth through deliberating views and interpretations of the Muslim thinkers and the eloquent particularly those of AllamehJavadiAmoli about the Divine caliph in the Quran-e-Kareem via the qualitative strategy and content analysis. The outcomes of the research indicated that, based on interpretative texts, the most important dimensions and elements of composing the Divine successor cherishing process are: competent recognition, competencies definition, competent cherishing, personal and social preparations and appraisal based on the objectives and performances. The managers’ successor cherishing pattern can be enriched and reinforced by applying the effective agents and methods in these stages.

کلیدواژه‌ها [English]

 • : Successor Cherishing and Allah’s Caliphate in Management
 • Man and Competence in Management
 • Islamic Management and Successor Cherishing
 • Ayatollah JavadiAmolit’s Viewpoints in the Islamic Management Field
 1. قرآن مجید.
 2. باقری، حسین؛ نصیری، علی؛ میریان، سیداحمد (1391). بررسی معناشناسی و تفسیر آیه خلیفه اللهی. فصلنامه مطالعات تفسیری. س 3. ش 11: 69 تا 86.
 3. جوادی آملی، عبدالله (1389) تفسیر تسنیم. ج 3. چ پنجم. تنظیم و ویراستاری احمد قدسی. قم: مرکز نشر اسرا.
 4. جوادی آملی، عبدالله (1390). صورت و سیرت انسان در قرآن. چ هفتم. تنظیم و ویراستاری غلامعلی امین دین. قم: مرکز نشر اسرا.
 5. رواسانی، شاپور (1372). بازهم رهایی از سلطه. فرهنگ توسعه. س 2. ش 9: 66 تا 71.
 6. زارعی، مجتبی (1392). حیوان سیاسی سنت ارسطویی یا سیاسی متأله انقلاب صدرایی. فصلنامه خردنامه همشهری. ش 118: 124-25.
 7. شجاری، مرتضی (1391). خلافت انسان و مبانی قرآنی آن از دیدگاه ملاصدرا. فصلنامه اندیشه نوین دینی. س 8. ش29: 103 تا126.
 8. شیرازی، صدرالدین (1361). تفسیر القرآن الکریم. به کوشش محمد خواجوی، قم: نشر بیدار.
 9. طباطبایی، سید محمد حسین (1374). ترجمه تفسیر المیزان. ترجمه محمد باقر موسوی همدانی. قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 10. کریمی، محمود؛ رستمی، محمد حسن؛ دیمه کارگراب، محسن (1392). بازیابی ابعاد تفسیر کلامی آیه «انی جاعل فی الارض خلیفه». دوفصلنامه پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن. س 1. ش 1: 9 تا 26.
 11. مکارم شیرازی، ناصر و دیگران (1374). تفسیر نمونه. تهران: دارالمکتب الاسلامیه.
 12. نوروزی، رضا (1391). میزان انطباق دیدگاه ابن عربی در مظهریت تام خلیفه الله با قرآن کریم. فصلنامه اندیشه نوین دینی. س 8. ش 29: 103 تا 126.
 13. Beaver G, Hutchings K (2004). The big business of strategic HRM in SMEs in Stewart, HRD in Small Organisations. Routledge Research Studies in HRD Series. Routledge. London. 81
 14. Crandell.Thomas et.al,(2008), Human Resource Development, London, Mc Graw Hill.
 15. Fulmer, R.M.; Conger, J.A. (2004), “Growing your company ’s leaders: How great organizations use succession management to sustain competitive advantage”, New York, AMACOM.
 16. Helton, K.; Jackson, R. (2007), “Navigating Pennsylvania ’s dynamic workforce: Succession planning in a complex environment”, Public Personnel management, 335-347.
 17. Huang, T.C., 2001. “Succession management systems and human resource outcomes”. International journal of manpower, 22(8), P. 736.
 18. Karaevli, A.; Hall, D. (2003), “Growing leaders in turbulent times: Is succession planning up to the challenge”, Organizationall dynamics.science direct elsevier science journals database, 62-79.
 19. Romejko, M.A. (2008), “Key charachteristics of succession planning program at a government research center”, A dissertation for the degree of doctor of education in organizational leadership, United State, Pepperdine University.
 20. Rothwell, W.J. (2010), “Effective succession planning: Ensuring Leadership Continuity and Building Talent from Within”, 4th edition, New York, American Management Association.