دوره و شماره: دوره 30، شماره 4، اسفند 1401 (فصلنامه زمستان) 
مولفه های حکمرانی اخلاقی در پرتو قران کریم

صفحه 219-249

مریم نورالهی؛ علی اصغر پورعزت؛ محمد علی لسانی فشارکی؛ محمدرضا اسمعیلی گیوی