ویژگیهای زمینه ای نهادهای انقلاب اسلامی: مورد مطالعاتی یکی از سازمانهای نیروهای مسلح

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت سیستم ها، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

چکیده

انقلاب اسلامی ایران، رسالتی بی‌بدیل در تحولات عصر حاضر از جمله معرفی الگوهای نوین سازمان و مدیریت بر عهده دارد. بر اساس بررسی‌ها، تاکنون مطالعه‌ای که به شناخت جامع ویژگی‌های زمینه‌ای نهادهای انقلاب اسلامی و ارائه الگومحور آن‌ها بپردازد، معرفی نشده است. پژوهش حاضر، به منظور شناسایی ویژگی‌های زمینه‌ای نهادهای انقلاب اسلامی در یکی از سازمان‌های نیروهای مسلح بر اساس ادبیات موضوعی و معرفی الگوی ارتباطات سیستمی میان آن‌ها انجام شده است. بدین منظور، با تحلیل مضمون 49 مطالعه در 1423 کد نهایی، ویژگی‌های زمینه‌ای نهادهای انقلاب اسلامی در 3 مقوله ارزش‌ها، سازوکارها و کارکردها، با 36 مضمون و 560 شاخص و زیرشاخص شناسایی و در قالب الگوی سیستمی، دسته‌بندی و به روش دلفی اعتباربخشی شد. بر اساس یافته‌ها، ارزش‌های برگرفته از اسلام ناب و تبلوریافته در انقلاب اسلامی، هسته محوری نهادهای انقلاب اسلامی است. تشکیلات ارزش‌محور در قالبی سازمان‌یافته، بومی و کارآمد، سازوکار نهادهای انقلابی است. چندمنظوره بودن و ایفای نقش‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، دفاعی و امنیتی به تناسب شرایط، کارکردهای یک نهاد انقلابی را تشکیل می‌دهد. همچنین، تحلیل پویایی‌شناسی مسئله بر اهمیت اتخاذ سازوکارهای ایجابی و سلبی پویا و هوش‌مندانه در نهادهای انقلاب اسلامی تأکید می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Background Features of the Institutions of the Islamic Revolution: A Case Study of One of the Organizations of the Armed Forces

نویسندگان [English]

  • Mohammad Seifoori 1
  • Ali Tahery 2
  • abolfazl mohammadi 3
1 PhD Student in Systems Management, Department of Industrial Management, Faculty of Management and Economics, Imam Hossein Comprehensive University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Public Management, Faculty of Management and Economics, Imam Hossein Comprehensive University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management and Economics, Imam Hossein University (AS), Tehran, Iran
چکیده [English]

Iran's Islamic Revolution has a unique mission in the developments of the present era, including the introduction of new models of organization and management. Based on the surveys, so far no study has been introduced that deals with the comprehensive understanding of the background features of the institutions of the Islamic Revolution and their model-oriented presentation. The current research has been conducted in order to identify the background features of the institutions of the Islamic Revolution in one of the organizations of the armed forces based on thematic literature and to introduce the model of systemic communication between them. For this purpose, by analyzing the content of 49 studies in 1423 final codes, The background features of the institutions of the Islamic Revolution were identified in 3 categories of values, mechanisms and functions, with 36 themes and 560 indicators and sub-indices, and were classified in the form of a systemic model and validated by the Delphi method. Based on the findings, the values derived from pure Islam and crystallized in the Islamic Revolution are the core of the institutions of the Islamic Revolution. Value-oriented organization in an organized, indigenous and efficient format is the mechanism of revolutionary institutions. Being multi-purpose and playing social, cultural, political, economic, defense and security roles according to the conditions constitute the functions of a revolutionary institution. Also, the dynamic analysis of the problem emphasizes the importance of adopting dynamic and intelligent positive and negative mechanisms in the institutions of the Islamic Revolution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Revolution
  • Institution
  • Theme Analysis
  • Systemic Model