دوره و شماره: دوره 30، شماره 3، آذر 1401 (فصلنامه پاییز) 

مقاله پژوهشی

ابعاد و مؤلفه‌های حاکمیت مطلوب در قرآن کریم

صفحه 11-41

فرج‌اله رهنورد؛ محمد ثنایی فر؛ محمدعلی لسانی فشارکی؛ حبیب‌اله طاهرپور کلانتری